Marathi Bana » Posts » TDS time limit to deposit and file | TDS भरणे व रिटर्न फाइल करणे

TDS time limit to deposit and file | TDS भरणे व रिटर्न फाइल करणे

gold round coins on black textile

TDS time limit to deposit and file | Payment due date in every quarter│प्रत्येक तिमाहीत टीडीएस देय तारीख

TDS time limit to deposit and file-person filing tax documents
TDS time limit to deposit and file/ Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

कपातिचा महिना, तिमाहिचा शेवट, चलनाद्वारे टीडीएस (TDS) देय दिनांक व परतावा भरण्याची मुदत तारीख या क्रमाने खालील माहिती दिलेली आहे. (TDS time limit to deposit and file)

 1. एप्रिल- तिमाहिचा शेवट- 30 जून- चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 मे- परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च
 2. मे- तिमाहिचा शेवट- 30 जून- चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 जून- परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च
 3. जून- तिमाहिचा शेवट- 30 जून- चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 जुलै- परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च
 4. जुलै- तिमाहिचा शेवट- 30 सप्टेंबर – चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 ऑगस्ट – परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च
 5. ऑगस्ट- तिमाहिचा शेवट- 30 सप्टेंब – चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 सप्टेंबर – परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च
 6. सप्टेंबर- तिमाहिचा शेवट- 30 सप्टेंब – चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 ऑक्टोबर – परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च
 7. ऑक्टोबर- तिमाहिचा शेवट- 31 डिसेंबर – चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 नोव्हेंबर – परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31मार्च
 8. नोव्हेंबर- तिमाहिचा शेवट- 31 डिसेंबर – चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 डिसेंबर – परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च
 9. डिसेंबर- तिमाहिचा शेवट- 31 डिसेंबर- चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 जानेवारी – परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च.
 10. जानेवारी- तिमाहिचा शेवट- 31 मार्च – चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 फेब्रवारी – परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च
 11. फेब्रवारी- तिमाहिचा शेवट- 31 मार्च – चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 7 मार्च – परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च
 12. मार्च- तिमाहिचा शेवट- 31 मार्च – चलनाद्वारे टीडीएस देय दिनांक- 30 एप्रिल – परतावा भरण्याची मुदत तारीख- 31 मार्च

चलन (ट्रेझरी चलन) शासनाच्या कार्यालयाने Chapter XVII-B च्या तरतुदीनुसार वजा केलेली सर्व रक्कम कपातीच्या त्याच दिवशी जमा करावी. (TDS time limit to deposit and file)

जर आपण योग्य तारखेपर्यंत टीडीएस जमा केला नाही तर खालील दंड लागू आहेतः

TDS time limit to deposit and file-tax time
TDS time limit to deposit and file/ Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com
 • उशीरा फाइलिंग फी (जर आपण मुदतीद्वारे फाइल न भरल्यास)
 • व्याज (जर तुम्ही टीडीएसची रक्कम वेळेत जमा केली नाही तर)
 • पेनल्टी (ठरलेल्या तारखेच्या एका वर्षाच्या आत टीडीएस भरला नाही तर)

1. कलम 115 बीएसी: नवीन कर प्रणालीची वैशिष्ट्ये आणि त्याचे फायदे.

आर्थिक वर्ष 2020-21पासून आपण पर्यायी नवीन करप्रणाली अंतर्गत; आयकर भरणे निवडू शकता. नवीन कर व्यवस्था व्यक्ती आणि एचयूएफसाठी कमी कर दर व शून्य वजावट आणि सूट उपलब्ध आहे.

2. ई-कॉमर्स सहभागींना दिलेल्या पेमेंट्सवरील कलम 194O-टीडीएस. (Section 194O on Payments made to e-commerce Participants). कलम 194O नुसार, ई-कॉमर्स ऑपरेटरला; कोणत्याही वस्तूची विक्री सुलभ करण्यासाठी किंवा ई-कॉमर्स सहभागीच्या माध्यमातून सेवा प्रदान करण्यासाठी टीडीएस वजा करणे आवश्यक आहे.

कलम 194K-म्युच्युअल फंड युनिटमधून मिळणा-या उत्पन्नावरील कर कपात (Section 194K- Tax Deduction on Income from Mutual Fund Units)

एफएम निर्मला सीतारमण यांनी सन २०२० च्या अर्थसंकल्पात वित्त कायद्यात कलम 194K समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला.

TDS उशीरा भरण्याची फी (Late filing fee)

TDS time limit to deposit and file
TDS time limit to deposit and file/Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

कलम 234E अंतर्गत तुमचा परतावा जमा होईपर्यंत; तुम्हाला दररोज 200 रुपये (दोनशे) दंड भरावा लागेल. तुम्हाला टीडीएस म्हणून देय दराच्या रकमेच्या दंड होईपर्यंत; हे प्रत्येक दिवसाच्या विलंबसाठी द्यावे लागेल.

व्याज- (Interest) (TDS time limit to deposit and file)

1) 201A- स्त्रोत असलेल्या करांची संपूर्ण किंवा भाग कपात न करणे-1% दरमहा- कर वजा करण्याच्या तारखेपासून; ज्या तारखेला कर वजा केला आहे त्या तारखेपर्यंत.  

2) 201A- कर कपातीनंतर संपूर्ण महिन्यात-1.5% दरमहा- कपातीच्या तारखेपासून देय तारखेपर्यंत

टीपः टीडीएस रिटर्न भरण्यापूर्वी वरील व्याज द्यावे.

कपात झाल्यानंतर टीडीएस उशिरा जमा करण्यासाठी; कलम 201(1A) अंतर्गत तुम्हाला व्याज द्यावे लागेल. टीडीएस कपात केल्याच्या तारखेपासून दरमहा; 1.5% दराने व्याज आकारले जाते. लक्षात घ्या की हे मासिक आधारावर मोजले जावे लागेल; आणि दिवसांच्या संख्येवर आधारित नाही म्हणजे महिन्याचा काही भाग पूर्ण महिना मानला जाईल.

अभियोग (Prosecution (Sec 276B)

प्राप्तिकर अधिनियम, 1961च्या कलम 276B मध्ये अशी प्रकरणे हाताळली आहेत; ज्यात व्यक्ती भारत सरकारला देय कर भरण्यात अपयशी ठरले आहेत. यात अनेक घटक समाविष्ट आहेत; त्यातील काही नसलेले टीडीएस आहेत. प्राप्तिकर अधिनियम 1961 चे कलम 276B केंद्र सरकारला कर भरण्यात अपयशी ठरला आहे. यासहीत:

 • Chapter XVII-B अंतर्गत न भरलेल्या टीडीएस थकबाकी
 • न भरलेले कर / कलम u/s 115-O (उप विभाग २) आणि 194B (दुसरा प्रोव्हिसो)
 • कलम 276B लावल्यास दंड तसेच 3 महिन्यांपासून 7 वर्षाच्या दरम्यान कठोर शिक्षेचा समावेश आहे.
 • कर थकबाकी न भरल्याच्या कारणामुळे अधिकारी समाधानी असल्यास; दंड टाळता येऊ शकतो. आपण कर न भरण्यास अधिका-यांना एखादे वाजवी कारण सापडले नाही; तर आपणास संबंधित अधिका-यांना फी भरुन तुरुंगवासाची शिक्षा; टाळता येऊ शकते आणि खटला भरण्यासाठी माफी मागता येईल. खटला भरण्यासाठी केलेली या माफीला; गुन्ह्यांचा कंपाऊंडिंग असे म्हणतात.

टीडीएस रिटर्न उशिरा दाखल करण्यासाठी दंड (TDS time limit to deposit and file)

Penalty for Late Filing of TDS Return
TDS time limit to deposit and file/ Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

1. उशीरा फी भरणे (Late filing fee (Sec 234E)

कलम 234 ई अंतर्गत, तुमचा परतावा दाखल होईपर्यंत तुम्हाला; दररोज 200 रुपये (दोनशे) दंड भरावा लागेल. दंडाची रक्कम टीडीएस म्हणून तुम्हाला द्याव्या लागणाऱ्या रकमेइतकी होईपर्यंत; तुम्हाला हे प्रत्येक दिवसासाठी विलंबाने भरावे लागेल.

उदाहरणार्थ: 13 मे रोजी तुमची देय टीडीएस रक्कम 5000 रुपये आहे; आणि तुम्ही 31 जुलैच्या अंतिम तारखेऐवजी; 17 नोव्हेंबर रोजी Q1 साठी रिटर्न दाखल केला. विलंब 17 नोव्हेंबरला 105 दिवस आहे; मग गणना 200 x 105 दिवस = 21,000 रुपये येते, परंतु हे 5000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने तुम्हाला; उशीरा दाखल शुल्क म्हणून फक्त 5000 रुपये भरावे लागतील. यासह, आपल्याला पुढील विभागात समाविष्ट असलेल्या; टीडीएस जमा होण्यास विलंब झाल्यास व्याज देखील भरावे लागेल.

2. पेनल्टी (Penalty (Sec 271H) (TDS time limit to deposit and file)

मूल्यमापन अधिकारी ज्याला टीडीएसचे स्टेटमेंट भरण्यास अपयश आले असेल त्यांना किमान; 10,000 रुपये होऊ शकतो तो 1,00,000 रुपया पर्यंत केला जाऊ शकतो. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

3. u/s 234E या कलमांतर्गत दंड उशिरा भरल्यास भराव्या लागणा-या फीच्या अतिरिक्त दंड हाकऊ शकाते.

4. टीडीएस परतावा चुकीच्या पद्धतीने भरल्याच्या प्रकरणांचादेखील या विभागात समावेश होईल.

कलम 271H नुसार कोणताही दंड आकारला जाणार नाही (No penalty under section 271H)

No penalty under section 271H
TDS time limit to deposit and file/Photo by RODNAE Productions on Pexels.com

टीडीएस / टीसीएस रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्यास; कलम 271H नुसार कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, जर खालील अटी पूर्ण झाल्या तर:

 • स्त्रोतांवरुन वजा केलेला कर / गोळा केलेला कर सरकारकडे भरला जातो.
 • उशीरा फाईल भरणे आणि व्याज (काही असल्यास) सरकारच्या क्रेडिटवर दिले जाते.
 • टीडीएस / टीसीएस रिटर्न याकरिता निर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या मुदतीच्या समाप्तीपूर्वी भरला जातो.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे.)

शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

All you need to know about sextortion

All you need to know about sextortion | सेक्सटोर्शन म्हणजे काय?

All you need to know about sextortion | सेक्सटोर्शन म्हणजे काय? सेक्सटोर्शनचे बळी होण्यापासून सावध राहण्यासाठी; तुम्हाला सर्व माहिती असणे ...
Read More
woman with face mask holding an alcohol bottle

All Information About Pharmacy Courses | फार्मसी कोर्सबद्दल

All Information About Pharmacy Courses | फार्मसी कोर्सबद्दल सविस्तर माहिती; प्रवेश प्रक्रिया, कौशल्ये, पात्रता निकष, अभ्यासक्रम, नोकरीच्या संधी, प्रमुख रिक्रूटर्स ...
Read More
Most Beautiful Flowers in the World

Most Beautiful Flowers in the World | जगातील सर्वात सुंदर फुले

Most Beautiful Flowers in the World | जगातील सर्वात सुंदर फुले; फुलांचे सौंदर्य, रंग, प्रकार, उगम व महत्व जाणून घ्या ...
Read More
How to Check Income Tax Refund?

How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

How to Check Income Tax Refund? | आयकर विभागाने AY 2021-22 साठी आयकर परतावा जारी केला. तुम्हाला आयटी रिफंड मिळाला ...
Read More
Know the meaning of moles on the face

Know the meaning of moles on the face | चेह-यावरील तीळाचे अर्थ

Know the meaning of moles on the face | चेह-यावरील तीळाचे अर्थ, तीळ कशामुळे होतो; मोल्सचे प्रकार व मोल्सविषयी विविध ...
Read More
Know About the Importance of Makar Sankranti

Know the Importance of Makar Sankranti 2022 | मकर संक्रांती

Know the Importance of Makar Sankranti 2022 | मकर संक्रांतीचे प्रादेशिक, सामाजिक व धार्मिक महत्व; प्रादेशिक भिन्नता व रीतिरिवाज या ...
Read More
How to Get Rid of Pimples?

How to Get Rid of Pimples? | मुरुमांपासून सुटका कशी करावी?

How to Get Rid of Pimples? | मुरुम किंवा पुरळ हा एक सामान्य त्वचा रोग आहे; यापासून सुटका करण्यासाठी, नैसर्गिक ...
Read More
photo of woman tutoring young boy

The Role of Parents in the Success of their Children |मुलांचे यश

The Role of Parents in the Success of their Children | मुलांच्या यशात पालकांची भूमिका; मुलांच्या करिअरसाठी पालकांनी काय केले ...
Read More
A career in the Fashion Designing

A career in the Fashion Designing | फॅशन डिझायनिंगमध्ये करिअर

A career in the Fashion Designing | फॅशन डिझायनिंगमध्ये करिअर, कोर्सेस, अभ्यासक्रम पुस्तके, महाविदयालये, वेतन व कंपन्या फॅशन डिझायनिंग हे ...
Read More
Success is Around Yourself

Success is Around Yourself | यश तुमच्या सभोवतालीच आहे

Success is Around Yourself | यश तुमच्या सभोवतालीच आहे; फक्त ते शोधण्याची नजर हवी आपल्यापैकी प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात अनेक लोकांना ...
Read More
Spread the love