Skip to content
Marathi Bana » Posts » TDS deducted but not deposited by deductor | TDS भरला नाही

TDS deducted but not deposited by deductor | TDS भरला नाही

TDS Submission

TDS deducted but not deposited by deductor | टीडीएस वजावट कर्त्याद्वारे वजा आणि जमा केला नाही, तर काय होईल?

TDS Deductor ने वेळेत टीडीएस कपात आणि जमा न केल्यास दंड

सर्व नियोक्ते (employers) यांनी त्यांच्या कर्मचा-यांच्या (employee) पगारातून; टीडीएस कपात केली पाहिजे. कपात केलेला टीडीएस कर्मचा-यांच्या खाते क्रमांकाद्वारे; (टीएएन) आयकर विभागाकडे जमा केला पाहिजे. यापुढे, सर्व नियोक्तांनी पगाराच्या देयकाचे टीडीएस रिटर्न भरले पाहिजेत; तथापि, अशी काही प्रकरणे असू शकतात; ज्यामध्ये टीडीएस वेळेत कपात केला जात नाही. तर काही प्रकरणांमध्ये; टीडीएस नियमितपणे कपात केला जातो. परंतू, नियोक्त्यांकडून कपात केलेला टीडीएस; निर्धारित कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या योग्य पॅन (कायम खाते क्रमांक) सह टीडीएस परतावा सादर केला जात नाही. अशा वेळी काय होते? या बाबत प्रस्तूत लेखामध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे. त्याचा आपणास निश्चित उपयोग होईल अशी आशा करुया. (TDS deducted but not deposited by deductor)

1. आयकर विभागात टीडीएस जमा न केल्यास काय होईल?

What happens when TDS is not deposited? marathibana.in-Tax Rule
What happens when TDS is not deposited?, marathibana.in

आपल्या नियोक्ताने आपल्या पगारातून नियमितपणे टीडीएस वजा केलेला आहे; परंतू, त्यांनी आयकर विभागाकडे टीडीएस भरलेला नाही. अशा वेळी कर्मचा-यांच्या पॅन मधील टीडीएस फॉर्म 26 AS मध्ये; भरलेल्या कराबाबतची माहिती उपलब्ध होणार नाही. आपल्या खात्यामध्ये कर जमा नसेल; तर आयकर विवरणपत्र भरताना आपण टीडीएसचे कर क्रेडिट घेऊ शकत नाही. जर आपण या रकमेचे कर क्रेडिट घेतले तर; टीडीएसमध्ये दावा केलेल्या आणि भरलेल्या करांमध्ये न जुळणा-या; आयकर विभागाकडून आपल्याला नोटीस मिळेल. यासारख्या परिस्थितीत, करदाता आयकर विभाग आणि नियोक्ता यांच्यात सापडेल आणि त्याचा त्रास कर दात्याला होईल.

2. आयकर कायद्यातील उपाय (TDS deducted but not deposited by deductor)

What happens when TDS is not deposited? marathibana.in-Remedies under the income tax law
What happens when TDS is not deposited? marathibana.in

टीडीएस जमा करण्यास नियोक्ता किंवा कंपन्यांकडून होणारा उशीर टाळण्यासाठी; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) अधिक सावधगिरी बाळगली आहे. मुदतींचे पालन न करणारे नियोक्ता किंवा कंपन्या; यांना दंड आकारण्यास सुरवात केली आहे. सीबीडीटीने घोषित केले आहे की; जर टीडीएसमध्ये कर जमा नसल्यास किंवा टीडीएस जमा करण्यास उशीर झाल्यामुळे; कर क्रेडिट माहिती मिळत नाही. अशावेळी, यापुढे करदात्यास जबाबदार धरले जाणार नाही; सर्व टीडीएस श्रेणी अधिका-यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात अशा प्रकारच्या पालनाची काटेकोर तपासणी करणे अपेक्षित आहे.

3. इतर महत्वाच्या गोष्टी (TDS deducted but not deposited by deductor)

What happens when TDS is not deposited? marathibana.in-For Income Tax Other important things
What happens when TDS is not deposited? marathibana.in

टीडीएसशी संबंधित पुरावे जसे की पेस्लिप्स, बँक अकाउंट स्टेटमेन्ट्स, नियोक्ता आणि इतर संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या संवादाचे कार्य केले जाते.

नियोक्ताने आयटी विभागात टीडीएस जमा केला आहे की नाही याची पुष्टी करण्यासाठी नियमितपणे फॉर्म 26 AS चा आढावा घ्या.

कधीकधी, आपल्या खात्यातून काढलेला कर; चुकीच्या पॅन खात्यात नजर चुकीने जमा केला जाऊ शकतो. अशावेळी आपल्या नियोक्ताशी याबद्दल चर्चा करा; आणि टीडीएस देयक सुधारित करण्यासाठी विनंती करा.

4. वेळेत टीडीएस जमा न केल्यास किंवा कपात न करण्यासाठी दंड

tax time
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

201A कलमांतर्गत- संपूर्ण किंवा अंशतः टीडीएसची कपात न करणे; अशा डीफॉल्टवर व्याज-दरमहा 1% असेल. व्याज देयकाचा कालावधी हा ज्या तारखेपासून कराची रक्कम वजा करायची होती; त्या तारखेपासून जमा तारखेपर्यंतचा असेल.

201A कलमांतर्गत- टीडीएस न भरणे (वजावटीनंतर) अशा डीफॉल्टवर व्याज- दरमहा 1.5%. असेल; व्याज देयकाचा कालावधी हा वजावटीच्या तारखेपासून जमा तारखेपर्यंतचा असेल.     

टीडीएस रिटर्न भरण्यापूर्वी किंवा ट्रेसने वाढवलेल्या मागणीपूर्वी; नियोक्ता (employer) टीडीएसच्या उशीरा देयकावर व्याज भरपाई करु शकतो. तसेच, टीडीएस जमा करताना व्याज भरण्यास केलेली दिरंगाई; ही आयकर तरतुदींनुसार खर्च म्हणून अनुमत नाही.

5. टीडीएस परतावा देण्यास विलंब केल्यास दंड (TDS deducted but not deposited by deductor)

gold round coins on black textile
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

निर्दिष्ट तारखेनंतर टीडीएस किंवा टीसीएस रिटर्न भरण्यास दिरंगाईसाठी सर्व कंपन्या; सरकारी किंवा खाजगी असो, कलम 234E अंतर्गत 200 रु. दिवसाचा दंड भरणे आवश्यक आहे; तथापि, असा दंड टीडीएसच्या रकमेपेक्षा जास्त होणार नाही; ज्यासाठी निवेदन भरणे आवश्यक असते.

तसेच एखाद्या कंपनीने चुकीची माहिती दिल्यास किंवा निर्दिष्ट तारखेच्या आत रिटर्न्स जमा करण्यास अपयशी ठरल्यास कलम 271H नुसार 10,000 रुपये  ते 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. हा दंड कलम 234E अंतर्गत दंडा व्यतिरिक्त आकारला जाईल.

पुढील अटी पूर्ण झाल्यास टीडीएस / टीसीएस रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्यास कलम 271H अंतर्गत कोणताही दंड आकारला जाणार नाहीः

  1. स्त्रोतानुसार कर वजा केलेला / जमा केलेला कर सरकारच्या खात्यात भरला जातो.
  2. उशीरा भरण्याची फी व व्याज (काही असल्यास) सरकारच्या खात्यात दिले जाते.
  3. टीडीएस/ टीसीएस रिटर्न याकरिता निर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या मुदतीच्या समाप्तीपूर्वी भरला जातो.

6. तक्रार दाखल करण्यापूर्वी फॉर्म 26AS तपासणे आवश्यक आहे

Always Check 26AS
What happens when TDS is not deposited?, marathibana.in

पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, तुमचा फॉर्म 26 AS ई-फाइलिंग पोर्टलवरुन नियमितपणे तपासा; टीडीएस अंतर्गत तुमच्या पगारामधून वजा केलेली सर्व रक्कम; तुमच्या पॅन खात्यात आयटी खात्याकडे योग्य प्रकारे जमा झाली आहे की नाही याची खात्री करुन घ्यावी. वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

TDS परतावा प्रत्येक तिमाहीत एकदा विभागाकडे दाखल करणे आवश्यक आहे; परतावा भरण्याची देय तारीख एका तिमाहीच्या शेवटीपासून एक महिना आहे. तथापि, 31 मार्च रोजी संपलेल्या तिमाहीची; अंतिम तारीख 31 मे आहे; तर, आपण निर्धारित तारखेपासून 10 दिवसानंतर फॉर्म 26 AS तपासू शकता जेणेकरुन नवीनतम व्यवहार रेकॉर्डवर अद्ययावत केले जातील.

आपल्याकडे नियोक्ता (Employer) वजा केलेला कर जमा न करण्याबद्दल ठोस पुरावे असल्यास; पुढील पावले उचलण्यापूर्वी हे आपल्या नियोक्ताच्या लक्षात आणून देणे चांगले. आपल्या नियोक्तास वारंवार विनंती करुनही प्रतिसाद न दिल्यास; आपण आपल्या मूल्यांकन अधिका-यास लेखी तक्रार देऊन कारवाई करु शकता.

उच्च पारदर्शकतेसाठी एसएमएस अलर्ट (TDS deducted but not deposited by deductor)

आयकर विभाग VK-ITDEFL करदात्यांना; एसएमएस पाठवला जातो; जेंव्हा करदात्याच्या पॅन (स्थायी खाते क्रमांक) वर (टीडीएस); कापलेल्या रकमेचा उल्लेख असेल. एसएमएस अलर्ट तुम्हाला प्रत्येक तिमाहीत वेतन, व्याज इत्यादींमधून तुमच्या उत्पन्नाच्या संदर्भात जमा झालेल्या टीडीएसबद्दल कळवेल. TDS ची रक्कम संबंधित आर्थिक वर्षासाठी; तुमच्या फॉर्म 26AS मध्ये जमा होईल. वाचा: What to do if you fail to file ITR in time? |वेळेत ITR भरला नाही!

पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि आयकर भरताना टीडीएस न जुळण्याची प्रकरणे कमी करण्यासाठी; वित्त मंत्रालय हा उपक्रम राबवत आहे. करदाते एसएमएसमध्ये दिलेल्या माहितीची पे-स्लिपवरील माहितीसह; क्रॉस-चेक करु शकतात जेणेकरुन कपात केलेली रक्कम व भ्ररलेली रक्कम जुळते की नाही; याची खात्री करता येते. चुकीचा आयकर रिटर्न भरणे; हे टीडीएस न जुळण्याचे एक सामान्य कारण असू शकते. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे. This article is for informational purposes only)

Diploma: The best career option after 10th

Diploma: The best career option after 10th | 10वी नंतर डिप्लोमा

Diploma: The best career option after 10th | 10वी नंतर करिअरचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे डिप्लोमा कोर्सेस; कमी कालावधी व कमी ...
Read More
The Best Law Courses After 12th

The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम

The Best Law Courses After 12th | 12वी नंतर कायदा अभ्यासक्रम; कायदा अभ्यासक्रम कोर्स, कालावधी, पात्रता; अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमाचे प्रकार व ...
Read More
4 Important Actions About Aadhaar card

4 Important Actions About Aadhaar card | आधार अपडेट्स बाबत

4 Important Actions About Aadhaar card | आधार अपडेट्स बाबत महत्वाच्या चार क्रिया; आधार प्रमाणीकरण, इतिहास, पॅन- आधार लिंक, आधार ...
Read More
Latest Water Purification Technologies

Latest Water Purification Technologies | नवीन जल शुध्दी तंत्रज्ञान

Latest Water Purification Technologies | नवीन जल शुद्धीकरण तंत्रज्ञान; नॅनो तंत्रज्ञान, ध्वनिक नॅनोट्यूब तंत्रज्ञान, फोटोकॅटॅलिटिक तंत्रज्ञान, एक्वापोरिन्स तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेटेड ...
Read More
Psychology: The best career option after 12th

Psychology: The best career option after 12th | मानसशास्त्र

Psychology: The best career option after 12th | 12 वी नंतर मानसशास्त्राचा अभ्यासक्रम; हा उत्तम करिअर पर्याय आहे. अभ्यासक्रम पात्रता, ...
Read More
How to Make a Career in Merchant Navy

How to Make a Career in Merchant Navy | करिअर इन मर्चंट नेव्ही

How to Make a Career in Merchant Navy | मर्चंट नेव्हीमध्ये करिअर कसे करावे; पात्रता, प्रवेश परीक्षा, अभ्यासक्रम, नोकरीच्या संधी; ...
Read More
Bachelor of Arts in Hotel Management

Bachelor of Arts in Hotel Management | हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये बीए

Bachelor of Arts in Hotel Management | हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये बीए, कोर्स, पात्रता, अभ्यासक्रम, महाविद्यालये, फी, करिअरची व्याप्ती बॅचलर ऑफ आर्ट्स ...
Read More
Marine Engineering: the best option for a career

Marine Engineering: the best option for a career | सागरी अभि.

Marine Engineering: the best option for a career | सागरी अभियांत्रिकी पदवी; प्रवेश, पात्रता, अभ्यासक्रम, महाविद्यालये, पगार व करिअर संधी ...
Read More
How to become a corporate lawyer

How to become a corporate lawyer | कॉर्पोरेट वकील कसे व्हावे

How to become a corporate lawyer | कॉर्पोरेट वकील कसे व्हावे, कॉर्पोरेट कायदा अभ्यासक्रम तपशील; पात्रता, प्रवेश, फी, कालावधी, करिअरच्या ...
Read More
Diploma in Information Technology

Diploma in Information Technology | माहिती तंत्रज्ञान डिप्लोमा

Diploma in Information Technology | माहिती तंत्रज्ञान डिप्लोमा; पात्रता, प्रवेश, अभ्यासक्रम, कौशल्ये, महाविदयालये, व्याप्ती, सरासरी वेतन व प्रमुख रिक्रुटर्स. माहिती ...
Read More
Spread the love