Skip to content
Marathi Bana » Posts » TDS is deducted but not deposited | TDS भरला नाही

TDS is deducted but not deposited | TDS भरला नाही

TDS Submission

TDS is deducted but not deposited | टीडीएस वजावट कर्त्याद्वारे वजा आणि जमा केला नाही, तर काय होईल?

टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (टीडीएस) ही भारत सरकारद्वारे उत्पन्नाच्या स्रोतावर कर गोळा करण्यासाठी लागू केलेली प्रक्रिया आहे. प्राप्तकर्त्याला पेमेंट करतेवेळी देयकाकडून काही टक्के कर कापला जातो आणि नंतर ही रक्कम सरकारला पाठविली जाते. (TDS is deducted but not deposited)

टीडीएस हे पगार, मुदत ठेवींवरील व्याज, भाडे, कमिशन इ. यासारख्या उत्पन्नाच्या श्रेणींच्या विस्तृत श्रेणीसाठी लागू आहे. TDS कर चुकवण्यास प्रतिबंध करण्यास मदत करते आणि भारतातील उत्पन्न देणारे आणि प्राप्तकर्ते दोघांनाही हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

TDS Deductor ने वेळेत टीडीएस कपात आणि जमा न केल्यास दंड

सर्व नियोक्ते (employers) यांनी त्यांच्या कर्मचा-यांच्या (employee) पगारातून; टीडीएस कपात केली पाहिजे. कपात केलेला टीडीएस कर्मचा-यांच्या खाते क्रमांकाद्वारे; (टीएएन) आयकर विभागाकडे जमा केला पाहिजे. (TDS is deducted but not deposited)

यापुढे, सर्व नियोक्तांनी पगाराच्या देयकाचे टीडीएस रिटर्न भरले पाहिजेत; तथापि, अशी काही प्रकरणे असू शकतात; ज्यामध्ये टीडीएस वेळेत कपात केला जात नाही. तर काही प्रकरणांमध्ये; टीडीएस नियमितपणे कपात केला जातो. परंतू, नियोक्त्यांकडून कपात केलेला टीडीएस; निर्धारित कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या योग्य पॅन (कायम खाते क्रमांक) सह टीडीएस परतावा सादर केला जात नाही.

अशा वेळी काय होते? या बाबत प्रस्तूत लेखामध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे. त्याचा आपणास निश्चित उपयोग होईल अशी आशा करुया. (TDS is deducted but not deposited)

1. आयकर विभागात टीडीएस जमा न केल्यास काय होईल?

What happens when TDS is not deposited? marathibana.in-Tax Rule
What happens when TDS is not deposited?, marathibana.in

आपल्या नियोक्ताने आपल्या पगारातून नियमितपणे टीडीएस वजा केलेला आहे; परंतू, त्यांनी आयकर विभागाकडे टीडीएस भरलेला नाही. अशा वेळी कर्मचा-यांच्या पॅन मधील टीडीएस फॉर्म 26 AS मध्ये; भरलेल्या कराबाबतची माहिती उपलब्ध होणार नाही.

आपल्या खात्यामध्ये कर जमा नसेल; तर आयकर विवरणपत्र भरताना आपण टीडीएसचे कर क्रेडिट घेऊ शकत नाही. जर आपण या रकमेचे कर क्रेडिट घेतले तर; टीडीएसमध्ये दावा केलेल्या आणि भरलेल्या करांमध्ये न जुळणा-या; आयकर विभागाकडून आपल्याला नोटीस मिळेल. यासारख्या परिस्थितीत, करदाता आयकर विभाग आणि नियोक्ता यांच्यात सापडेल आणि त्याचा त्रास कर दात्याला होईल.

2. आयकर कायद्यातील उपाय (TDS is deducted but not deposited)

What happens when TDS is not deposited? marathibana.in-Remedies under the income tax law
What happens when TDS is not deposited? marathibana.in

टीडीएस जमा करण्यास नियोक्ता किंवा कंपन्यांकडून होणारा उशीर टाळण्यासाठी; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) अधिक सावधगिरी बाळगली आहे. मुदतींचे पालन न करणारे नियोक्ता किंवा कंपन्या; यांना दंड आकारण्यास सुरवात केली आहे.

सीबीडीटीने घोषित केले आहे की; जर टीडीएसमध्ये कर जमा नसल्यास किंवा टीडीएस जमा करण्यास उशीर झाल्यामुळे; कर क्रेडिट माहिती मिळत नाही. अशावेळी, यापुढे करदात्यास जबाबदार धरले जाणार नाही; सर्व टीडीएस श्रेणी अधिका-यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात अशा प्रकारच्या पालनाची काटेकोर तपासणी करणे अपेक्षित आहे.

3. इतर महत्वाच्या गोष्टी (TDS is deducted but not deposited)

What happens when TDS is not deposited? marathibana.in-For Income Tax Other important things
What happens when TDS is not deposited? marathibana.in

टीडीएसशी संबंधित पुरावे जसे की पेस्लिप्स, बँक अकाउंट स्टेटमेन्ट्स, नियोक्ता आणि इतर संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या संवादाचे कार्य केले जाते.

नियोक्ताने आयटी विभागात टीडीएस जमा केला आहे की नाही याची पुष्टी करण्यासाठी नियमितपणे फॉर्म 26 AS चा आढावा घ्या.

कधीकधी, आपल्या खात्यातून काढलेला कर; चुकीच्या पॅन खात्यात नजर चुकीने जमा केला जाऊ शकतो. अशावेळी आपल्या नियोक्ताशी याबद्दल चर्चा करा; आणि टीडीएस देयक सुधारित करण्यासाठी विनंती करा.

4. वेळेत टीडीएस जमा न केल्यास किंवा कपात न करण्यासाठी दंड

tax time
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

201A कलमांतर्गत- संपूर्ण किंवा अंशतः टीडीएसची कपात न करणे; अशा डीफॉल्टवर व्याज-दरमहा 1% असेल. व्याज देयकाचा कालावधी हा ज्या तारखेपासून कराची रक्कम वजा करायची होती; त्या तारखेपासून जमा तारखेपर्यंतचा असेल.

201A कलमांतर्गत- टीडीएस न भरणे (वजावटीनंतर) अशा डीफॉल्टवर व्याज- दरमहा 1.5%. असेल; व्याज देयकाचा कालावधी हा वजावटीच्या तारखेपासून जमा तारखेपर्यंतचा असेल.     

टीडीएस रिटर्न भरण्यापूर्वी किंवा ट्रेसने वाढवलेल्या मागणीपूर्वी; नियोक्ता (employer) टीडीएसच्या उशीरा देयकावर व्याज भरपाई करु शकतो. तसेच, टीडीएस जमा करताना व्याज भरण्यास केलेली दिरंगाई; ही आयकर तरतुदींनुसार खर्च म्हणून अनुमत नाही.

5. टीडीएस परतावा देण्यास विलंब केल्यास दंड (TDS is deducted but not deposited)

gold round coins on black textile
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

निर्दिष्ट तारखेनंतर टीडीएस किंवा टीसीएस रिटर्न भरण्यास दिरंगाईसाठी सर्व कंपन्या; सरकारी किंवा खाजगी असो, कलम 234E अंतर्गत 200 रु. दिवसाचा दंड भरणे आवश्यक आहे; तथापि, असा दंड टीडीएसच्या रकमेपेक्षा जास्त होणार नाही; ज्यासाठी निवेदन भरणे आवश्यक असते.

तसेच एखाद्या कंपनीने चुकीची माहिती दिल्यास किंवा निर्दिष्ट तारखेच्या आत रिटर्न्स जमा करण्यास अपयशी ठरल्यास कलम 271H नुसार 10,000 रुपये  ते 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. हा दंड कलम 234E अंतर्गत दंडा व्यतिरिक्त आकारला जाईल.

पुढील अटी पूर्ण झाल्यास टीडीएस / टीसीएस रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्यास कलम 271H अंतर्गत कोणताही दंड आकारला जाणार नाहीः

  1. स्त्रोतानुसार कर वजा केलेला / जमा केलेला कर सरकारच्या खात्यात भरला जातो.
  2. उशीरा भरण्याची फी व व्याज (काही असल्यास) सरकारच्या खात्यात दिले जाते.
  3. टीडीएस/ टीसीएस रिटर्न याकरिता निर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या मुदतीच्या समाप्तीपूर्वी भरला जातो.

6. तक्रार दाखल करण्यापूर्वी फॉर्म 26AS तपासणे आवश्यक आहे

Always Check 26AS
What happens when TDS is not deposited?, marathibana.in

पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, तुमचा फॉर्म 26 AS ई-फाइलिंग पोर्टलवरुन नियमितपणे तपासा; टीडीएस अंतर्गत तुमच्या पगारामधून वजा केलेली सर्व रक्कम; तुमच्या पॅन खात्यात आयटी खात्याकडे योग्य प्रकारे जमा झाली आहे की नाही याची खात्री करुन घ्यावी. 

TDS परतावा प्रत्येक तिमाहीत एकदा विभागाकडे दाखल करणे आवश्यक आहे; परतावा भरण्याची देय तारीख एका तिमाहीच्या शेवटीपासून एक महिना आहे. तथापि, 31 मार्च रोजी संपलेल्या तिमाहीची; अंतिम तारीख 31 मे आहे; तर, आपण निर्धारित तारखेपासून 10 दिवसानंतर फॉर्म 26 AS तपासू शकता जेणेकरुन नवीनतम व्यवहार रेकॉर्डवर अद्ययावत केले जातील.

आपल्याकडे नियोक्ता (Employer) वजा केलेला कर जमा न करण्याबद्दल ठोस पुरावे असल्यास; पुढील पावले उचलण्यापूर्वी हे आपल्या नियोक्ताच्या लक्षात आणून देणे चांगले. आपल्या नियोक्तास वारंवार विनंती करुनही प्रतिसाद न दिल्यास; आपण आपल्या मूल्यांकन अधिका-यास लेखी तक्रार देऊन कारवाई करु शकता.

वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

उच्च पारदर्शकतेसाठी एसएमएस अलर्ट (TDS is deducted but not deposited)

आयकर विभाग VK-ITDEFL करदात्यांना; एसएमएस पाठवला जातो; जेंव्हा करदात्याच्या पॅन (स्थायी खाते क्रमांक) वर (टीडीएस); कापलेल्या रकमेचा उल्लेख असेल. एसएमएस अलर्ट तुम्हाला प्रत्येक तिमाहीत वेतन, व्याज इत्यादींमधून तुमच्या उत्पन्नाच्या संदर्भात जमा झालेल्या टीडीएसबद्दल कळवेल. TDS ची रक्कम संबंधित आर्थिक वर्षासाठी; तुमच्या फॉर्म 26AS मध्ये जमा होईल.

पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि आयकर भरताना टीडीएस न जुळण्याची प्रकरणे कमी करण्यासाठी; वित्त मंत्रालय हा उपक्रम राबवत आहे. करदाते एसएमएसमध्ये दिलेल्या माहितीची पे-स्लिपवरील माहितीसह; क्रॉस-चेक करु शकतात जेणेकरुन कपात केलेली रक्कम व भ्ररलेली रक्कम जुळते की नाही; याची खात्री करता येते. चुकीचा आयकर रिटर्न भरणे; हे टीडीएस न जुळण्याचे एक सामान्य कारण असू शकते.

शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे. This article is for informational purposes only)

Best healthy foods to eat in winter

Best healthy foods to eat in winter | हिवाळ्यातील आरोग्यदायी पदार्थ

Best healthy foods to eat in winter | हिवाळ्यात आपले शरीर निरोगी व उबदार ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम आरोग्यदायी पदार्थ व त्यामधील ...
Know about the winter skincare tips

Know about the winter skincare tips | स्किनकेअर टिप्स

Know about the winter skincare tips | हिवाळ्यातील स्किनकेअर टिप्स, त्वचेसाठी मोकळा श्वास घेऊ देण्याचे मार्ग व तेजस्वी त्वचेसाठी सुपरफूड ...
Most effective ways to reduce obesity

Most effective ways to reduce obesity | लठ्ठपणा कमी करण्याचे मार्ग

Most effective ways to reduce obesity | लठ्ठपणा कमी करण्याचे सर्वात प्रभावी मार्ग जे रक्तातील साखर, उच्च रक्तदाब आणि असामान्य ...
pexels-photo-269077.jpeg

Know the Types of Real Estate | RE गुंतवणुकीचे प्रकार

Know the Types of Real Estate | रिअल इस्टेट गुंतवणुकीचे प्रकार, रिअल इस्टेट गुंतवणूक सुरू करणे, गुंतवणुकीच्या श्रेणी व रिअलइस्टेटमध्ये ...
Direct Equity Investment Plans

Direct Equity Investment Plans | थेट इक्विटी गुंतवणूक

Direct Equity Investment Plans | थेट इक्विटी गुंतवणूक, इक्विटी गुंतवणूक म्हणजे काय? इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रकार, फायदे आणि तोटे घ्या जाणून ...
Know The Best PO Saving Schemes

Know The Best PO Saving Schemes | PO बचत योजना-2

Know The Best PO Saving Schemes | PO बचत योजना-2 विविध पोस्ट ऑफिस बचत योजना, त्यांची ठळक वैशिष्टये, देय व्याज, ...
How drinking water helps to lose weight?

How drinking water helps to lose weight? | पिण्याचे पाणी व वजन

How drinking water helps to lose weight? | अधिक पाणी पिण्याने वजन कमी करण्यात कशी मदत होते? यामुळे अधिक कॅलरीज ...
Importance of the skin health

Importance of the skin health | त्वचा आरोग्याचे महत्त्व

Importance of the skin health | त्वचा शरीरातील द्रवपदार्थ आत ठेवते, निर्जलीकरण प्रतिबंधित करते व हानिकारक सूक्ष्मजंतू बाहेर ठेवते. त्वचा ...
Know All About Low Blood Pressure

Know All About Low Blood Pressure | कमी रक्तदाब

Know All About Low Blood Pressure | कमी रक्तदाबाची कारणे, लक्षणे, निदान, चाचण्या, उपचार, जीवनशैली आणि घरगुती उपचार व रक्तदाब ...
Know The Benefits of Multani Mitti

Know The Benefits of Multani Mitti | मुलतानी माती

Know The Benefits of Multani Mitti | मुलतानी माती त्वचेचा तेलकटपणा कमी करते, मुरुमांशी लढण्यात मदत करते तसेच त्वचा टोन ...
Spread the love