Skip to content
Marathi Bana » Posts » TDS is deducted but not deposited | TDS भरला नाही

TDS is deducted but not deposited | TDS भरला नाही

TDS Submission

TDS is deducted but not deposited | टीडीएस वजावट कर्त्याद्वारे वजा आणि जमा केला नाही, तर काय होईल?

TDS Deductor ने वेळेत टीडीएस कपात आणि जमा न केल्यास दंड

सर्व नियोक्ते (employers) यांनी त्यांच्या कर्मचा-यांच्या (employee) पगारातून; टीडीएस कपात केली पाहिजे. कपात केलेला टीडीएस कर्मचा-यांच्या खाते क्रमांकाद्वारे; (टीएएन) आयकर विभागाकडे जमा केला पाहिजे. (TDS is deducted but not deposited)

यापुढे, सर्व नियोक्तांनी पगाराच्या देयकाचे टीडीएस रिटर्न भरले पाहिजेत; तथापि, अशी काही प्रकरणे असू शकतात; ज्यामध्ये टीडीएस वेळेत कपात केला जात नाही. तर काही प्रकरणांमध्ये; टीडीएस नियमितपणे कपात केला जातो. परंतू, नियोक्त्यांकडून कपात केलेला टीडीएस; निर्धारित कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या योग्य पॅन (कायम खाते क्रमांक) सह टीडीएस परतावा सादर केला जात नाही.

अशा वेळी काय होते? या बाबत प्रस्तूत लेखामध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहे. त्याचा आपणास निश्चित उपयोग होईल अशी आशा करुया. (TDS is deducted but not deposited)

1. आयकर विभागात टीडीएस जमा न केल्यास काय होईल?

What happens when TDS is not deposited? marathibana.in-Tax Rule
What happens when TDS is not deposited?, marathibana.in

आपल्या नियोक्ताने आपल्या पगारातून नियमितपणे टीडीएस वजा केलेला आहे; परंतू, त्यांनी आयकर विभागाकडे टीडीएस भरलेला नाही. अशा वेळी कर्मचा-यांच्या पॅन मधील टीडीएस फॉर्म 26 AS मध्ये; भरलेल्या कराबाबतची माहिती उपलब्ध होणार नाही.

आपल्या खात्यामध्ये कर जमा नसेल; तर आयकर विवरणपत्र भरताना आपण टीडीएसचे कर क्रेडिट घेऊ शकत नाही. जर आपण या रकमेचे कर क्रेडिट घेतले तर; टीडीएसमध्ये दावा केलेल्या आणि भरलेल्या करांमध्ये न जुळणा-या; आयकर विभागाकडून आपल्याला नोटीस मिळेल. यासारख्या परिस्थितीत, करदाता आयकर विभाग आणि नियोक्ता यांच्यात सापडेल आणि त्याचा त्रास कर दात्याला होईल.

2. आयकर कायद्यातील उपाय (TDS is deducted but not deposited)

What happens when TDS is not deposited? marathibana.in-Remedies under the income tax law
What happens when TDS is not deposited? marathibana.in

टीडीएस जमा करण्यास नियोक्ता किंवा कंपन्यांकडून होणारा उशीर टाळण्यासाठी; केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) अधिक सावधगिरी बाळगली आहे. मुदतींचे पालन न करणारे नियोक्ता किंवा कंपन्या; यांना दंड आकारण्यास सुरवात केली आहे.

सीबीडीटीने घोषित केले आहे की; जर टीडीएसमध्ये कर जमा नसल्यास किंवा टीडीएस जमा करण्यास उशीर झाल्यामुळे; कर क्रेडिट माहिती मिळत नाही. अशावेळी, यापुढे करदात्यास जबाबदार धरले जाणार नाही; सर्व टीडीएस श्रेणी अधिका-यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात अशा प्रकारच्या पालनाची काटेकोर तपासणी करणे अपेक्षित आहे.

3. इतर महत्वाच्या गोष्टी (TDS is deducted but not deposited)

What happens when TDS is not deposited? marathibana.in-For Income Tax Other important things
What happens when TDS is not deposited? marathibana.in

टीडीएसशी संबंधित पुरावे जसे की पेस्लिप्स, बँक अकाउंट स्टेटमेन्ट्स, नियोक्ता आणि इतर संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या संवादाचे कार्य केले जाते.

नियोक्ताने आयटी विभागात टीडीएस जमा केला आहे की नाही याची पुष्टी करण्यासाठी नियमितपणे फॉर्म 26 AS चा आढावा घ्या.

कधीकधी, आपल्या खात्यातून काढलेला कर; चुकीच्या पॅन खात्यात नजर चुकीने जमा केला जाऊ शकतो. अशावेळी आपल्या नियोक्ताशी याबद्दल चर्चा करा; आणि टीडीएस देयक सुधारित करण्यासाठी विनंती करा.

4. वेळेत टीडीएस जमा न केल्यास किंवा कपात न करण्यासाठी दंड

tax time
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

201A कलमांतर्गत- संपूर्ण किंवा अंशतः टीडीएसची कपात न करणे; अशा डीफॉल्टवर व्याज-दरमहा 1% असेल. व्याज देयकाचा कालावधी हा ज्या तारखेपासून कराची रक्कम वजा करायची होती; त्या तारखेपासून जमा तारखेपर्यंतचा असेल.

201A कलमांतर्गत- टीडीएस न भरणे (वजावटीनंतर) अशा डीफॉल्टवर व्याज- दरमहा 1.5%. असेल; व्याज देयकाचा कालावधी हा वजावटीच्या तारखेपासून जमा तारखेपर्यंतचा असेल.

टीडीएस रिटर्न भरण्यापूर्वी किंवा ट्रेसने वाढवलेल्या मागणीपूर्वी; नियोक्ता (employer) टीडीएसच्या उशीरा देयकावर व्याज भरपाई करु शकतो. तसेच, टीडीएस जमा करताना व्याज भरण्यास केलेली दिरंगाई; ही आयकर तरतुदींनुसार खर्च म्हणून अनुमत नाही.

5. टीडीएस परतावा देण्यास विलंब केल्यास दंड (TDS is deducted but not deposited)

gold round coins on black textile
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

निर्दिष्ट तारखेनंतर टीडीएस किंवा टीसीएस रिटर्न भरण्यास दिरंगाईसाठी सर्व कंपन्या; सरकारी किंवा खाजगी असो, कलम 234E अंतर्गत 200 रु. दिवसाचा दंड भरणे आवश्यक आहे; तथापि, असा दंड टीडीएसच्या रकमेपेक्षा जास्त होणार नाही; ज्यासाठी निवेदन भरणे आवश्यक असते.

तसेच एखाद्या कंपनीने चुकीची माहिती दिल्यास किंवा निर्दिष्ट तारखेच्या आत रिटर्न्स जमा करण्यास अपयशी ठरल्यास कलम 271H नुसार 10,000 रुपये ते 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. हा दंड कलम 234E अंतर्गत दंडा व्यतिरिक्त आकारला जाईल.

पुढील अटी पूर्ण झाल्यास टीडीएस / टीसीएस रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्यास कलम 271H अंतर्गत कोणताही दंड आकारला जाणार नाहीः

  1. स्त्रोतानुसार कर वजा केलेला / जमा केलेला कर सरकारच्या खात्यात भरला जातो.
  2. उशीरा भरण्याची फी व व्याज (काही असल्यास) सरकारच्या खात्यात दिले जाते.
  3. टीडीएस/ टीसीएस रिटर्न याकरिता निर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या मुदतीच्या समाप्तीपूर्वी भरला जातो.

6. तक्रार दाखल करण्यापूर्वी फॉर्म 26AS तपासणे आवश्यक आहे

Always Check 26AS
What happens when TDS is not deposited?, marathibana.in

पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, तुमचा फॉर्म 26 AS ई-फाइलिंग पोर्टलवरुन नियमितपणे तपासा; टीडीएस अंतर्गत तुमच्या पगारामधून वजा केलेली सर्व रक्कम; तुमच्या पॅन खात्यात आयटी खात्याकडे योग्य प्रकारे जमा झाली आहे की नाही याची खात्री करुन घ्यावी. वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

TDS परतावा प्रत्येक तिमाहीत एकदा विभागाकडे दाखल करणे आवश्यक आहे; परतावा भरण्याची देय तारीख एका तिमाहीच्या शेवटीपासून एक महिना आहे. तथापि, 31 मार्च रोजी संपलेल्या तिमाहीची; अंतिम तारीख 31 मे आहे; तर, आपण निर्धारित तारखेपासून 10 दिवसानंतर फॉर्म 26 AS तपासू शकता जेणेकरुन नवीनतम व्यवहार रेकॉर्डवर अद्ययावत केले जातील.

आपल्याकडे नियोक्ता (Employer) वजा केलेला कर जमा न करण्याबद्दल ठोस पुरावे असल्यास; पुढील पावले उचलण्यापूर्वी हे आपल्या नियोक्ताच्या लक्षात आणून देणे चांगले. आपल्या नियोक्तास वारंवार विनंती करुनही प्रतिसाद न दिल्यास; आपण आपल्या मूल्यांकन अधिका-यास लेखी तक्रार देऊन कारवाई करु शकता.

उच्च पारदर्शकतेसाठी एसएमएस अलर्ट (TDS is deducted but not deposited)

आयकर विभाग VK-ITDEFL करदात्यांना; एसएमएस पाठवला जातो; जेंव्हा करदात्याच्या पॅन (स्थायी खाते क्रमांक) वर (टीडीएस); कापलेल्या रकमेचा उल्लेख असेल. एसएमएस अलर्ट तुम्हाला प्रत्येक तिमाहीत वेतन, व्याज इत्यादींमधून तुमच्या उत्पन्नाच्या संदर्भात जमा झालेल्या टीडीएसबद्दल कळवेल. TDS ची रक्कम संबंधित आर्थिक वर्षासाठी; तुमच्या फॉर्म 26AS मध्ये जमा होईल. वाचा: What to do if you fail to file ITR in time? |वेळेत ITR भरला नाही!

पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि आयकर भरताना टीडीएस न जुळण्याची प्रकरणे कमी करण्यासाठी; वित्त मंत्रालय हा उपक्रम राबवत आहे. करदाते एसएमएसमध्ये दिलेल्या माहितीची पे-स्लिपवरील माहितीसह; क्रॉस-चेक करु शकतात जेणेकरुन कपात केलेली रक्कम व भ्ररलेली रक्कम जुळते की नाही; याची खात्री करता येते. चुकीचा आयकर रिटर्न भरणे; हे टीडीएस न जुळण्याचे एक सामान्य कारण असू शकते. वाचा: How to Check Income Tax Refund? | टॅक्स रिफंड कसा तपासायचा?

शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

(टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे. This article is for informational purposes only)

Know the most common online scams

Know the most common online scams | ऑनलाइन घोटाळे

Know the most common online scams | इंटरनेट फसवणूक ही एक प्रकारची सायबर क्राइम फसवणूक आहे, जी इंटरनेटचा वापर करुन ...
Read More
The Deadliest Places in the World

The Deadliest Places in the World | प्राणघातक ठिकाणे

The Deadliest Places in the World | जगातील सर्वात प्राणघातक ठिकाणे, जी साहसी पर्यटकांना आकर्षित करतात अशा 11 ठिकाणांविषयी जाणून ...
Read More
Online Teaching and LearningOnline Teaching and Learning

Online Teaching and Learning | ऑनलाइन शिक्षण

Online Teaching and Learning | ऑनलाइन टिचींग, ऑनलाइन शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी शिक्षण अधिक मनोरंजक आणि आकर्षक बनवण्यासाठी त्यांच्या बोटांच्या टोकावर असलेला ...
Read More
a woman in white long sleeves holding flowers

The best ways to deal with Acne | मुरुमांना असे सामोरे जा

The best ways to deal with Acne | मुरुमांना सामोरे जाण्याचे सर्वोत्तम मार्ग. मुरुमाचे विविध प्रकार असून, प्रत्येकाला सामोरे जाण्याचे ...
Read More
Strange facts about the human body

Strange facts about the human body | मानवी शरीर तथ्ये

Strange facts about the human body | मानवी शरीराबद्दल 105 मजेदार, अद्भुत आणि विचित्र तथ्ये आहेत, जी तुम्हाला जाणून घ्यायला ...
Read More
How to Manage Time at Work

How to Manage Time at Work | कामाचे वेळ व्यवस्थापन

How to Manage Time at Work | कामाच्या ठिकाणी वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काय केले पाहिजे; या विषयी सविस्तर माहिती या ...
Read More
Know the Amazing Benefits of Amla

Know the Amazing Benefits of Amla | आवळयाचे फायदे

Know the Amazing Benefits of Amla | या सुपरफ्रूटचा आहारात ताज्या किंवा वाळलेल्या स्वरुपात समावेश केल्यास त्वचा, केस आणि एकूणच ...
Read More
How to avoid NFT Scams?

How to avoid NFT Scams? | एनएफटी घोटाळे कसे टाळावेत

How to avoid NFT Scams? | एनएफटी घोटाळे कसे टाळावेत, एनएफटी म्हणजे काय? एनएफटीचे धोके काय आहेत? सर्वात सामान्य एनएफटी ...
Read More
How to Celebrate Holi Festival in India

How to Celebrate Holi Festival in India | होळी उत्सव

How to Celebrate Holi Festival in India | होळी उत्सव, होळीचे सांस्कृतिक महत्त्व, विविध कथा, महाराष्ट्रात होळी कशी साजरी करतात ...
Read More
Most Popular Sports in India

Most Popular Sports in India | भारतातील लोकप्रिय खेळ

Most Popular Sports in India | भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ, खेळांचे महत्त्व, यश मिळविण्यासाठी समर्पण, चिकाटी व सहकार्याची भावना व ...
Read More
Spread the love