Skip to content
Marathi Bana » Posts » Maharashtra Rent Control Act | महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा

Maharashtra Rent Control Act | महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा

Maharashtra Rent Control Act

Maharashtra Rent Control Act | महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, भाडे कराराची नोंदणी, विविध अटी, देखभाल, दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणीसाठी, अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा व वादनिवारण.

भाड्याच्या घरांचे नियमन करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य सरकारने महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण विधेयक, 1999 पारित केले आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, 1999, 31 मार्च 2000 रोजी अंमलात आला. अशा या Maharashtra Rent Control Act विषयी तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे.

या कायद्याचा उद्देश राज्यातील भाड्याच्या घरांसाठी एकत्रित नियमन करणे आहे. आणि ‘जमीनदारांकडून गुंतवणुकीवर वाजवी परतावा (RoI) मिळवून नवीन घरांच्या बांधकामाला प्रोत्साहन देणे.

कायदा अंमलात आल्यानंतर, या कायद्याने बॉम्बे रेंट्स, हॉटेल आणि लॉजिंग हाऊस दर नियंत्रण कायदा, 1947, हैदराबाद घरे (भाडे, निष्कासन आणि भाडेपट्टी) नियंत्रण कायदा, 1954 आणि सेंट्रल प्रोव्हिन्स आणि बेरार रेग्युलेशन ऑफ लिटिंग ऑफ अ‍ॅकोमोडेशन ऍक्ट, 1946 ची जागा घेतली.

Table of Contents

महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत मानक भाडे

कायद्याचे नियम लागू असलेल्या भागात प्रमाणित भाड्यापेक्षा जास्त भाडे आकारणे बेकायदेशीर आहे. अशा गुन्ह्यासाठी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कारावास किंवा 5,000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार भाड्यात किती वाढ करण्याची परवानगी आहे?

Maharashtra Rent Control Act
Image by Shahid Abdullah from Pixabay

घरमालकांना कोणत्याही कारणासाठी मोकळ्या जागेच्या भाड्यात वार्षिक 4% वाढ करण्याचा अधिकार आहे. भाड्याने घेतलेल्या निवासस्थानाची स्थिती सुधारण्यासाठी दुरुस्ती किंवा बदल केले असल्यास, भाडे देखील वाढविले जाऊ शकते. तथापि, नंतरच्या परिस्थितीतील वाढ ही विशेष जोडांमुळे होणा-या खर्चाच्या वार्षिक 15% पेक्षा जास्त नसावी.

घरमालकाला सरकार-लादलेले वाढीव कर भरायचे असल्यास वार्षिक भाडे वाढवण्याचाही अधिकार आहे. या प्रकरणात, भाड्यातील वाढ वाढलेल्या कराच्या रकमेपेक्षा जास्त नसावी.

कायद्यानुसार भाडेकरु कोण आहे?

भाडेकरु अशी व्यक्ती म्हणून परिभाषित केली जाते जिच्याद्वारे किंवा ज्याच्या खात्यावर कोणत्याही जागेसाठी भाडे देय आहे. व्याख्येमध्ये हे देखील समाविष्ट आहे:

 • एक डीम्ड भाडेकरु.
 • एक व्यक्ती जी उप-भाडेकरु आहे.
 • भाडेकरु अंतर्गत शीर्षक प्राप्त केलेली व्यक्ती.
 • एक व्यक्ती ज्याला परिसरामध्ये स्वारस्य नियुक्त किंवा हस्तांतरित केले गेले आहे.

भाडे कराराची नोंदणी- Maharashtra Rent Control Act

घरमालक आणि भाडेकरु यांनी भाडे कराराची नोंदणी करावी. ‘हा कायदा सुरु झाल्यानंतर, जमीनमालक आणि भाडेकरु किंवा परवानाधारक यांच्यात रजा आणि परवाना किंवा जागा भाड्याने देण्यासाठी कोणताही करार, यथास्थिती, लिखित स्वरुपात असेल आणि नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणी केली जाईल.

अशा कराराची नोंदणी करुन घेण्याची जबाबदारी जमीनमालकाची आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, किंवा रु. 5,000 पेक्षा जास्त नसावा असा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

भाड्याच्या मालमत्तेच्या वापरावरील अटी

जमीनमालक त्यांच्या निवासी मालमत्ता व्यावसायिक कारणांसाठी वापरु शकत नाहीत. ते त्यांच्या भाडेकरुंनाही तसे करु देऊ शकत नाहीत. या नियमाच्या कोणत्याही उल्लंघनासाठी, घरमालकास सहा महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा 10,000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

घरमालकाला भाड्याची पावती देणे बंधनकारक आहे का?

घरमालकांनी भाडेकरुंना भाड्याच्या पावत्या अनिवार्यपणे द्याव्या लागतात. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास, प्रत्येक दिवसाच्या डिफॉल्टसाठी 100 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत भाडेकरुचे हस्तांतरण

भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम 56 मध्ये नमूद केले आहे की भाडेकरुने त्यांचे भाडेकरु हक्क सोडून देण्याच्या बदल्यात पैसे स्वीकारणे कायदेशीर आहे.

जमीनमालकाने कोणत्याही जागेच्या भाडेपट्ट्याचे अनुदान किंवा नूतनीकरण किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला भाडेपट्टी हस्तांतरित करण्यास संमती देण्यासाठी पैसे स्वीकारणे देखील कायदेशीर आहे.

कर्मचारी-नियोक्ता भाडेकरु- Maharashtra Rent Control Act

कायद्यानुसार घरमालक आपली मालमत्ता त्याच्या कर्मचाऱ्याला भाड्याने देऊ शकतो. घरमालकासह भाडेकरुच्या सेवेच्या किंवा नोकरीच्या कालावधीत भाडेकरार प्रभावी राहील.

‘कोणत्याही घरमालकाचा कोणताही परिसर किंवा त्याचा कोणताही भाग त्याच्या मालकीचा, त्याच्या कर्मचा-याला दयायचा असेल, तर असा जमीनमालक आणि कर्मचारी या जागेच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या संदर्भात सेवा भाडेकरार तयार करण्यासाठी लेखी करार करु शकतात.

या कायद्यात काहीही समाविष्ट असले तरी, त्यामुळे निर्माण केलेली भाडेकरु घरमालकासह भाडेकरुच्या सेवेच्या किंवा नोकरीच्या कालावधीत अंमलात राहील, असा कायदा म्हणतो.

सेवा संपल्यापासून 30 दिवसांच्या आत, या व्यवस्थेअंतर्गत कर्मचारी त्याच्या मालकाची जागा रिकामे करण्यास जबाबदार आहे.

वाचा: Know about the Rent Control Act | भाडे नियंत्रण कायदा

भाड्याने घेतलेल्या जागेची देखभाल- Maharashtra Rent Control Act

कायदा निर्दिष्ट करतो की परिसर चांगल्या स्थितीत ठेवण्याचे कर्तव्य जमीनमालकावर आहे. जर घरमालकाने वाजवी वेळेत कोणतीही दुरुस्ती केली नाही, तर त्याला 15 दिवसांची नोटीस बजावल्यानंतर, भाडेकरु ते करु शकतो आणि अशा दुरुस्तीचा खर्च भाड्यातून वजा करु शकतो.

तथापि, भाड्याच्या विरुद्ध वजा केलेली किंवा कोणत्याही वर्षी वसूल करण्यायोग्य रक्कम, त्या वर्षासाठी भाडेकरुने देय असलेल्या भाड्याच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

वाचा: Know The Road Safety Rules | रस्ता सुरक्षा नियम

भाड्याच्या घराच्या दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणीसाठी अटी

पुनर्बांधणी किंवा दुरुस्तीमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या जमीनदारांना अनेक अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्यांच्याकडे नूतनीकरण, पुनर्बांधणी किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी पुरेसा निधी असायला हवा या व्यतिरिक्त, त्यांच्याकडे कामाला पुढे जाण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांच्या सर्व मंजूरी देखील असणे आवश्यक आहे.

पुनर्बांधणीचे नियोजन करताना, जमीनदारांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की नवीन संरचनेतील युनिट्स जुन्या संरचनेतील युनिट्सपेक्षा कमी नसावेत. संरचनेच्या चटई क्षेत्राच्या बाबतीतही हेच आहे.

जर संरचनेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी संपूर्ण बांधकाम पाडायचे असेल, तर हे काम भाडेकरुने जागा सोडल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या कालावधीनंतर 15 महिन्यांत बांधकाम पूर्ण केले पाहिजे.

वाचा: GAS CYLINDER: ‘गॅस सिलिंडर बाबत तुम्हाला ‘हे’ माहित आहे का?

अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा- Maharashtra Rent Control Act

भाडे नियंत्रण कायदा असे सांगतो की घरमालक भाडेकरुंना आवश्यक सेवा, जसे की पाणीपुरवठा, वीज, पॅसेजमधील दिवे आणि जिने, लिफ्ट, संरक्षण किंवा स्वच्छताविषयक सेवा इत्यादींचा पुरवठा खंडित करु शकत नाहीत.

जर घरमालक तसे करत असेल तर न्यायालय त्याला तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा 1,000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देऊ शकते.

वाचा: Insurance and Liability for Gas Cylinder Blast | गॅस अपघात विमा

घरमालकाकडून जागेची तपासणी- Maharashtra Rent Control Act

घरमालकाला ‘भाडेकरुला पूर्वसूचना दिल्यानंतर वाजवी वेळी’ परिसराची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे, असे कायदा सांगतो.

वाचा: Welfare Schemes for Registered Workers | कामगारांसाठी योजना

भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत भाडेकरुला बेदखल करणे

जोपर्यंत भाडेकरु पैसे देत नाही किंवा पैसे देण्यास तयार आहे तोपर्यंत घरमालकाला कोणत्याही जागेचा ताबा घेण्याचा अधिकार नाही. शिवाय, घरमालक 90 दिवसांची मुदत संपेपर्यंत भाडे न भरल्याच्या कारणास्तव भाड्याने घेतलेल्या जागेच्या वसुलीसाठी दावा दाखल करु शकत नाही.

मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 च्या कलम 106 नुसार, या संदर्भात घरमालकाने भाडेकरुला नोटीस बजावल्यानंतर 90-दिवसांचा कालावधी सुरु होईल.

जर न्यायालयाचे समाधान झाले असेल तर जमीनमालक कोणत्याही जागेचा ताबा घेण्यास पात्र असेल:

 • भाडेकरुने मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 च्या कलम 108 च्या तरतुदींच्या विरोधात कोणतेही कृत्य केले आहे.
 • भाडेकरुने घरमालकाच्या लेखी संमतीशिवाय, जागेवर कोणतीही कायमस्वरुपी रचना उभारली आहे.
 • भाडेकरुने जागा सोडण्याची नोटीस दिली आहे आणि परिणामी, घरमालकाने जागा विकण्याचा किंवा दुसर्‍या पक्षाला सोडण्याचा करार केला आहे.
 • भाडेकरु शेजारच्या किंवा शेजारच्या व्यापाऱ्याला त्रास देण्यासाठी किंवा त्रास देण्यासाठी दोषी आहे किंवा बेकायदेशीर किंवा अनैतिक क्रियाकलापांसाठी परिसर वापरल्याबद्दल दोषी आहे.
 • भाडेकरु अपार्टमेंटच्या बेकायदेशीर सब-लेटिंगसाठी दोषी आहे.
 • भाडेकरुने घरमालकाच्या नोकरीत राहणे बंद केले आहे, ज्याच्या आधारावर भाड्याने निवास व्यवस्था प्रदान करण्यात आली होती.
वाचा: Know about loudspeakers & law in India | ध्वनी प्रदुषण कायदा
 • भाडेकरुला खालील तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे, जागेच्या संदर्भात गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे:
 • मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 394 आणि कलम 394A.
 • मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 1949 चे कलम 376 आणि कलम 376A.
 • नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 चे कलम 229.
 • महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 चे कलम 280 आणि कलम 281.
 • जागा वाजवी आणि खऱ्या अर्थाने जमीनमालकाने स्वतःच्या व्यवसायासाठी आवश्यक आहे. हे दुरुस्तीच्या कामासाठी देखील खरे आहे, जे परिसर रिकामे केल्याशिवाय आणि पाडल्याशिवाय शक्य नाही. भाडेकरु अंतिम झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत बेदखल करण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, सक्षम अधिकारी आवश्यक असेल त्याप्रमाणे शक्ती वापरुन त्यांना बेदखल करु शकते.
 • वाचा: Uses and Benefits of Aadhaar Card | आधार कार्डचे उपयोग

वाद निराकरण- Maharashtra Rent Control Act

लहान कारणांचे न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीशांचे न्यायालय, भाडे विवाद प्रकरणांचे अधिकार क्षेत्र आहे. न्यायालयांद्वारे खटल्यांची सुनावणी आणि निपटारा शक्य तितक्या जलदपणे केला जाईल, हा कायदा सांगतो, ‘समन्स बजावल्यापासून 12 महिन्यांच्या कालावधीत प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल’.

टीप: येथे प्रदान केलेली सामग्री केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. तुम्ही साइट किंवा सामग्रीमध्ये प्रवेश करता किंवा वापरता तेव्हा कोणताही वकील-क्लायंट संबंध तयार होत नाही.

या साइटवर सादर केलेल्या माहितीमध्ये कायदेशीर किंवा व्यावसायिक सल्ल्याचा समावेश नाही आणि अशा हेतूंसाठी त्यावर अवलंबून राहू नये किंवा आपल्या राज्यातील परवानाधारक वकीलाच्या कायदेशीर सल्ल्याचा पर्याय म्हणून वापरला जाऊ नये.

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

Best healthy foods to eat in winter

Best healthy foods to eat in winter | हिवाळ्यातील आरोग्यदायी पदार्थ

Best healthy foods to eat in winter | हिवाळ्यात आपले शरीर निरोगी व उबदार ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम आरोग्यदायी पदार्थ व त्यामधील ...
Know about the winter skincare tips

Know about the winter skincare tips | स्किनकेअर टिप्स

Know about the winter skincare tips | हिवाळ्यातील स्किनकेअर टिप्स, त्वचेसाठी मोकळा श्वास घेऊ देण्याचे मार्ग व तेजस्वी त्वचेसाठी सुपरफूड ...
Most effective ways to reduce obesity

Most effective ways to reduce obesity | लठ्ठपणा कमी करण्याचे मार्ग

Most effective ways to reduce obesity | लठ्ठपणा कमी करण्याचे सर्वात प्रभावी मार्ग जे रक्तातील साखर, उच्च रक्तदाब आणि असामान्य ...
pexels-photo-269077.jpeg

Know the Types of Real Estate | RE गुंतवणुकीचे प्रकार

Know the Types of Real Estate | रिअल इस्टेट गुंतवणुकीचे प्रकार, रिअल इस्टेट गुंतवणूक सुरू करणे, गुंतवणुकीच्या श्रेणी व रिअलइस्टेटमध्ये ...
Direct Equity Investment Plans

Direct Equity Investment Plans | थेट इक्विटी गुंतवणूक

Direct Equity Investment Plans | थेट इक्विटी गुंतवणूक, इक्विटी गुंतवणूक म्हणजे काय? इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रकार, फायदे आणि तोटे घ्या जाणून ...
Know The Best PO Saving Schemes

Know The Best PO Saving Schemes | PO बचत योजना-2

Know The Best PO Saving Schemes | PO बचत योजना-2 विविध पोस्ट ऑफिस बचत योजना, त्यांची ठळक वैशिष्टये, देय व्याज, ...
How drinking water helps to lose weight?

How drinking water helps to lose weight? | पिण्याचे पाणी व वजन

How drinking water helps to lose weight? | अधिक पाणी पिण्याने वजन कमी करण्यात कशी मदत होते? यामुळे अधिक कॅलरीज ...
Importance of the skin health

Importance of the skin health | त्वचा आरोग्याचे महत्त्व

Importance of the skin health | त्वचा शरीरातील द्रवपदार्थ आत ठेवते, निर्जलीकरण प्रतिबंधित करते व हानिकारक सूक्ष्मजंतू बाहेर ठेवते. त्वचा ...
Know All About Low Blood Pressure

Know All About Low Blood Pressure | कमी रक्तदाब

Know All About Low Blood Pressure | कमी रक्तदाबाची कारणे, लक्षणे, निदान, चाचण्या, उपचार, जीवनशैली आणि घरगुती उपचार व रक्तदाब ...
Know The Benefits of Multani Mitti

Know The Benefits of Multani Mitti | मुलतानी माती

Know The Benefits of Multani Mitti | मुलतानी माती त्वचेचा तेलकटपणा कमी करते, मुरुमांशी लढण्यात मदत करते तसेच त्वचा टोन ...
Spread the love