Skip to content
Marathi Bana » Posts » Rectification of Mistake u/s 154 | 154 अंतर्गत चूक सुधारणे

Rectification of Mistake u/s 154 | 154 अंतर्गत चूक सुधारणे

Rectification of Mistake u/s 154

Rectification of Mistake u/s 154 | 154 अंतर्गत चूक सुधारणे, अपील किंवा पुनरावृत्तीच्या अधीन असलेल्या आदेशाची दुरुस्ती, दुरुस्तीसाठी वेळ-मर्यादा, सुधारणेचा अर्ज करण्यासाठी अवलंबली जाणारी प्रक्रिया व शंका समाधान.

काहीवेळा मूल्यांकन अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशात चूक होऊ शकते. अशा स्थितीत, रेकॉर्डमधून उघड झालेली चूक Rectification of Mistake u/s 154, कलम 154 अन्वये दुरुस्त करता येते. कलम 154 अन्वये चूक सुधारण्यासंबंधीच्या तरतुदींची चर्चा या भागात केली आहे.

कलम 154 अन्वये दुरुस्त करता येणारा आदेश, रेकॉर्डमधून उघड झालेली कोणतीही चूक सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून, आयकर प्राधिकरण करू शकतो:

 1. प्राप्तिकर कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींखाली पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशात सुधारणा करणे.
 2. कलम 143(1) अंतर्गत पाठवलेल्या कोणत्याही सूचना किंवा समजलेल्या सूचनांमध्ये सुधारणा करणे.
 3. कलम 200A(1) [कलम 200A स्त्रोतावर कापलेल्या कर विवरणपत्रांच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे, म्हणजे TDS रिटर्न] अंतर्गत पाठवलेल्या कोणत्याही सूचनांमध्ये सुधारणा करणे.
 4. कलम 206CB अंतर्गत कोणतीही सूचना सुधारणे.

कलम 200A अंतर्गत, विधानातील कोणत्याही अंकगणितीय त्रुटी सुधारल्यानंतर किंवा चुकीचा दावा दुरुस्त केल्यानंतर टीडीएस विधानावर प्रक्रिया केली जाते.

विधानातील कोणत्याही माहितीवरून स्पष्ट होते त्याचप्रमाणे वित्त कायदा, 2015 द्वारे नवीन कलम 206CB समाविष्ट केले आहे. TCS स्टेटमेंटच्या प्रक्रियेसाठी. चूक सुधारल्यामुळे, करदात्याचे कर दायित्व वाढले किंवा परतावा कमी झाला, तर करदात्याला सुनावणीची संधी दिली जाईल.

1) अपील किंवा पुनरावृत्तीच्या अधीन असलेल्या आदेशाची दुरुस्ती

Rectification of Mistake u/s 154
Image by Steve Buissinne from Pixabay

जर ऑर्डर कोणत्याही अपील किंवा पुनरावृत्तीचा विषय असेल तर, अशा अपील किंवा पुनरावृत्तीमध्ये निर्णय घेतलेल्या कोणत्याही बाबी मूल्यांकन अधिकाऱ्याद्वारे दुरुस्त केल्या जाऊ शकत नाहीत.

दुसऱ्या शब्दांत, जर एखादा आदेश कोणत्याही अपीलचा विषय असेल, तर मूल्यांकन अधिकारी केवळ अशाच बाबी दुरुस्त करू शकतात ज्यांचा अशा अपीलमध्ये निर्णय झालेला नाही. (Rectification of Mistake u/s 154)

2) दुरुस्तीची सुरुवात कोणाकडून (Rectification of Mistake u/s 154)

आयकर प्राधिकरण स्वतःच्या हालचालीवर चूक सुधारू शकतो. करदाता चूक सुधारण्यासाठी अर्ज करून आयकर प्राधिकरणाला चूक कळवू शकतो. आयुक्त यांनी आदेश पारित केल्यास, आयुक्त करदात्याने किंवा करदात्याच्या निदर्शनास आणलेली चूक सुधारू शकतात.

3) दुरुस्तीसाठी वेळ-मर्यादा (Rectification of Mistake u/s 154)

आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून 4 वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर सुधारणेचा कोणताही आदेश पारित केला जाऊ शकत नाही. ज्यामध्ये सुधारणा करण्याचा आदेश पारित करण्यात आला होता. 4 वर्षांचा कालावधी हा सुधारित करण्याच्या ऑर्डरच्या तारखेपासून आहे आणि मूळ आदेशापासून 4 वर्षांचा नाही.

म्हणून, जर ऑर्डर सुधारित केली असेल, बाजूला ठेवली असेल, इत्यादी, तर 4 वर्षांचा कालावधी अशा नवीन ऑर्डरच्या तारखेपासून गणला जाईल आणि मूळ ऑर्डरच्या तारखेपासून नाही.

जर करदात्याने दुरुस्तीसाठी अर्ज केला असेल, तर प्राधिकरण ऑर्डरमध्ये सुधारणा करेल किंवा ज्या महिन्याच्या अखेरीस प्राधिकरणाला अर्ज प्राप्त झाला आहे, त्या महिन्याच्या अखेरीस 6 महिन्यांच्या आत दाव्याला परवानगी देण्यास नकार देईल.

4) सुधारणेचा अर्ज करण्यासाठी अवलंबली जाणारी प्रक्रिया

कोणताही सुधारणेचा अर्ज करण्यापूर्वी करदात्याने खालील मुद्दे लक्षात ठेवावेत.

 • करदात्याने त्या आदेशाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला पाहिजे ज्याच्या विरोधात त्याला दुरुस्तीसाठी अर्ज दाखल करायचा आहे.
 • ब-याच वेळा करदात्याला असे वाटू शकते की आयकर विभागाने दिलेल्या आदेशात काही चूक आहे, परंतु प्रत्यक्षात करदात्याची गणना चुकीची असू शकते आणि CPC ने या चुका दुरुस्त केल्या असतील. उदा. करदात्याने परताव्यात चुकीच्या व्याजाची गणना केली असेल. उत्पन्न आणि माहितीमध्ये व्याजाची योग्य गणना केली गेली असेल.
 • म्हणून, वरील चर्चा केलेल्या प्रकरणांमध्ये सुधारणेचा अर्ज टाळण्यासाठी करदात्याने ऑर्डरचा अभ्यास केला पाहिजे आणि जर असेल तर, सूचनांमध्ये चूक असल्याच्या अस्तित्वाची पुष्टी केली पाहिजे.
 • जर त्याने ऑर्डरमध्ये काही चूक केली असेल तरच त्याने कलम 154 अंतर्गत सुधारण्यासाठी अर्ज करण्यास पुढे जावे.
 • पुढे, त्याने पुष्टी केली पाहिजे की चूक ही एक आहे जी रेकॉर्डमधून स्पष्ट होते आणि ती चूक नाही ज्यासाठी वादविवाद, विस्तार, तपास इ. आवश्यक आहे.
 • करदात्याला चूक सुधारण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल करता येईल. दुरुस्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी करदात्याने https://incometaxindiaefiling.gov.in/ येथे विहित केलेल्या दुरुस्ती प्रक्रियेचा संदर्भ घ्यावा.

5) कलम 154 अंतर्गत MCQ चूक सुधारणे

Rectification of Mistake u/s 154
Image by Mohamed Hassan from Pixabay
Q1. मुल्यांकन अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशात रेकॉर्डमधून स्पष्ट झालेली कोणतीही चूक कलम —- अंतर्गत सुधारली जाऊ शकते.
 • (a) 143 (b) 147 (c) 154 (d) 156
 • बरोबर उत्तर : (c)
 • बरोबर उत्तराचे स्पष्टीकरण:

मुल्यांकन अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशात रेकॉर्डवरून स्पष्ट झालेली कोणतीही चूक कलम 154 अन्वये दुरुस्त केली जाऊ शकते. त्यामुळे पर्याय (c) हा योग्य पर्याय आहे.

Q2. कलम 200A(1) अंतर्गत पास केलेल्या कोणत्याही सूचनांमधील रेकॉर्डमधून स्पष्ट झालेली कोणतीही चूक कलम 154 अंतर्गत प्राप्तिकर प्राधिकरणाद्वारे सुधारली जाऊ शकते.
 • (a) सत्य (b) असत्य
 • बरोबर उत्तर : (a)
 • बरोबर उत्तराचे स्पष्टीकरण:

कलम 154 नुसार, रेकॉर्डमधून स्पष्ट झालेली कोणतीही चूक आयकर प्राधिकरणांद्वारे खालील प्रकरणांमध्ये सुधारली जाऊ शकते:

 1. प्राप्तिकर कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींनुसार दिलेला कोणताही आदेश.
 2. कलम 143(1) अंतर्गत पाठवलेली कोणतीही सूचना किंवा समजली जाणारी सूचना.
 3. कलम 200A(1) [कलम 200A स्त्रोतावर कर कपात केलेल्या स्टेटमेंटच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे, म्हणजे TDS रिटर्न] अंतर्गत पास केलेली कोणतीही सूचना.
 4. कलम 206CB अंतर्गत कोणतीही सूचना सुधारणे. अशा प्रकारे, प्रश्नात दिलेले विधान सत्य आहे आणि म्हणून पर्याय (a) हा योग्य पर्याय आहे.
Q3. जर ऑर्डर कोणत्याही अपील किंवा पुनरावृत्तीचा विषय असेल, तर अशा अपील किंवा पुनरावृत्तीमध्ये निर्णय घेतलेल्या कोणत्याही बाबी दुरुस्त करता येणार नाहीत.
 • (a) सत्य (b) असत्य
 • बरोबर उत्तर : (a)
 • बरोबर उत्तराचे स्पष्टीकरण:

जर ऑर्डर कोणत्याही अपील किंवा पुनरावृत्तीचा विषय असेल, तर अशा अपील किंवा पुनरावृत्तीमध्ये निर्णय घेतलेल्या कोणत्याही बाबी दुरुस्त करता येणार नाहीत. दुसऱ्या शब्दांत, जर एखादा आदेश कोणत्याही अपीलाचा विषय असेल, तर मूल्यांकन अधिकारी अपील प्राधिकरणाद्वारे निर्णय न घेतलेल्या प्रकरणाची दुरुस्ती करू शकतात.

अशा प्रकारे, प्रश्नात दिलेले विधान सत्य आहे आणि म्हणून पर्याय (a) हा योग्य पर्याय आहे.

वाचा: The best tricks to save tax | कर वाचवण्याचे सर्वोत्तम मार्ग

Q4. आयकर प्राधिकरण स्वतःहून चूक सुधारू शकत नाही.
 • (a) सत्य (b) असत्य
 • बरोबर उत्तर : (b)
 • बरोबर उत्तराचे स्पष्टीकरण:

आयकर प्राधिकरण स्वतः चूक सुधारू शकतो. चूक सुधारण्यासाठी करदाता अर्ज करून आयकर प्राधिकरणाला चूक कळवू शकतो. आयुक्त यांनी आदेश पारित केल्यास, आयुक्त करदात्याने किंवा करदात्याच्या निदर्शनास आणलेली चूक सुधारू शकतात. अशा प्रकारे, प्रश्नात दिलेले विधान चुकीचे आहे आणि म्हणून, पर्याय (b) हा योग्य पर्याय आहे.

वाचा: Tax Free Income in India | भारतात कोणते ‘उत्पन्न करमुक्त’ आहे

Q5. ज्या आर्थिक वर्षात दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती त्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून —– ची मुदत संपल्यानंतर कोणताही सुधारणेचा आदेश पारित करता येणार नाही.
 • (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
 • बरोबर उत्तर : (c)
 • बरोबर उत्तराचे स्पष्टीकरण:

आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून 4 वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर सुधारणेचा कोणताही आदेश पारित केला जाऊ शकत नाही ज्यामध्ये सुधारणा करण्याचा आदेश पारित करण्यात आला होता.

4 वर्षांचा कालावधी हा सुधारित करण्याच्या ऑर्डरच्या तारखेपासून आहे आणि मूळ ऑर्डरच्या तारखेपासून 4 वर्षांचा नाही. म्हणून, जर एखाद्या ऑर्डरमध्ये सुधारणा केली असेल, बाजूला ठेवली असेल, इत्यादी, तर 4 वर्षांचा कालावधी अशा नवीन ऑर्डरच्या तारखेपासून गणला जाईल आणि मूळ ऑर्डरमधून नाही.

त्यामुळे पर्याय (c) हा योग्य पर्याय आहे.

वाचा:Taxable and Non-Taxable Allowances | करपात्र व अकरपात्र भत्ते

Q6. करदात्याने केलेल्या अर्जाच्या बाबतीत, प्राधिकरणाने अर्ज प्राप्त केलेल्या महिन्याच्या अखेरीपासून —– च्या आत ऑर्डरमध्ये सुधारणा किंवा दुरुस्ती नाकारली जाईल.
 • (a) 4 वर्षे (b) 2 वर्षे (c) 1 वर्ष (d) 6 महिने
 • बरोबर उत्तर : (d)
 • बरोबर उत्तराचे स्पष्टीकरण:

करदात्याने केलेल्या अर्जाच्या बाबतीत, प्राधिकरणाने ज्या महिन्यात अर्ज प्राप्त केला आहे त्या महिन्याच्या अखेरीपासून 6 महिन्यांच्या आत आदेशात सुधारणा किंवा नाकारणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे पर्याय (d) हा योग्य पर्याय आहे.

वाचा: Important Questions About Income Tax | आयकर बाबतचे प्रश्न

Q7. कलम 154 अंतर्गत चूक सुधारण्यासाठी करदाता ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकत नाही.
 • (a) सत्य (b) असत्य
 • बरोबर उत्तर : (b)
 • बरोबर उत्तराचे स्पष्टीकरण:

चूक सुधारण्यासाठी करदाता ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतो. दुरुस्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी करदात्याने https://incometaxindiaefiling.gov.in येथे विहित केलेल्या दुरुस्ती प्रक्रियेचा संदर्भ घ्यावा अशा प्रकारे, प्रश्नात दिलेले विधान चुकीचे आहे आणि त्यामुळे , पर्याय (b) हा योग्य पर्याय आहे.

वाचा: How to choose the right ITR form? | योग्य ITR फॉर्म असा निवडा

Q8. करदात्याला (किंवा वजा करणा-याला) सुनावणीची वाजवी संधी दिल्यानंतर करदात्याचे (किंवा वजा करणा-याचे) उत्तरदायित्व वाढवणे किंवा परतावा कमी करणे किंवा करदात्याचे दायित्व वाढवण्याचा प्रभाव असणारी दुरुस्ती किंवा सुधारणा केली जाईल.
 • (a) सत्य (b) असत्य
 • बरोबर उत्तर : (a)
 • बरोबर उत्तराचे स्पष्टीकरण:

करदात्याचे (किंवा वजा करणा-याचे) उत्तरदायित्व वाढवणे किंवा करदात्याला किंवा कपात करणा-याला त्यांच्या हेतूबद्दल सूचना दिल्याशिवाय सुधारणा केली जाणार नाही. म्हणून त्यांना ऐकण्याची वाजवी संधी दिली.

अशा प्रकारे, प्रश्नात दिलेले विधान सत्य आहे आणि म्हणून पर्याय (a) हा योग्य पर्याय आहे.

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे.

Best healthy foods to eat in winter

Best healthy foods to eat in winter | हिवाळ्यातील आरोग्यदायी पदार्थ

Best healthy foods to eat in winter | हिवाळ्यात आपले शरीर निरोगी व उबदार ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम आरोग्यदायी पदार्थ व त्यामधील ...
Know about the winter skincare tips

Know about the winter skincare tips | स्किनकेअर टिप्स

Know about the winter skincare tips | हिवाळ्यातील स्किनकेअर टिप्स, त्वचेसाठी मोकळा श्वास घेऊ देण्याचे मार्ग व तेजस्वी त्वचेसाठी सुपरफूड ...
Most effective ways to reduce obesity

Most effective ways to reduce obesity | लठ्ठपणा कमी करण्याचे मार्ग

Most effective ways to reduce obesity | लठ्ठपणा कमी करण्याचे सर्वात प्रभावी मार्ग जे रक्तातील साखर, उच्च रक्तदाब आणि असामान्य ...
pexels-photo-269077.jpeg

Know the Types of Real Estate | RE गुंतवणुकीचे प्रकार

Know the Types of Real Estate | रिअल इस्टेट गुंतवणुकीचे प्रकार, रिअल इस्टेट गुंतवणूक सुरू करणे, गुंतवणुकीच्या श्रेणी व रिअलइस्टेटमध्ये ...
Direct Equity Investment Plans

Direct Equity Investment Plans | थेट इक्विटी गुंतवणूक

Direct Equity Investment Plans | थेट इक्विटी गुंतवणूक, इक्विटी गुंतवणूक म्हणजे काय? इक्विटी गुंतवणुकीचे प्रकार, फायदे आणि तोटे घ्या जाणून ...
Know The Best PO Saving Schemes

Know The Best PO Saving Schemes | PO बचत योजना-2

Know The Best PO Saving Schemes | PO बचत योजना-2 विविध पोस्ट ऑफिस बचत योजना, त्यांची ठळक वैशिष्टये, देय व्याज, ...
How drinking water helps to lose weight?

How drinking water helps to lose weight? | पिण्याचे पाणी व वजन

How drinking water helps to lose weight? | अधिक पाणी पिण्याने वजन कमी करण्यात कशी मदत होते? यामुळे अधिक कॅलरीज ...
Importance of the skin health

Importance of the skin health | त्वचा आरोग्याचे महत्त्व

Importance of the skin health | त्वचा शरीरातील द्रवपदार्थ आत ठेवते, निर्जलीकरण प्रतिबंधित करते व हानिकारक सूक्ष्मजंतू बाहेर ठेवते. त्वचा ...
Know All About Low Blood Pressure

Know All About Low Blood Pressure | कमी रक्तदाब

Know All About Low Blood Pressure | कमी रक्तदाबाची कारणे, लक्षणे, निदान, चाचण्या, उपचार, जीवनशैली आणि घरगुती उपचार व रक्तदाब ...
Know The Benefits of Multani Mitti

Know The Benefits of Multani Mitti | मुलतानी माती

Know The Benefits of Multani Mitti | मुलतानी माती त्वचेचा तेलकटपणा कमी करते, मुरुमांशी लढण्यात मदत करते तसेच त्वचा टोन ...
Spread the love