Skip to content
Marathi Bana » Posts » Important Questions About Income Tax | आयकर बाबतचे प्रश्न

Important Questions About Income Tax | आयकर बाबतचे प्रश्न

Important Questions About Income Tax | नोकरदारांकडून आयकराबाबत, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न, शंका व समाधान.

आयकर हा शब्द अशा प्रकारच्या कराचा संदर्भ देतो; जो सरकार त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील व्यवसाय; आणि व्यक्तींद्वारे मिळवलेल्या उत्पन्नावर लादला जातो. कायद्यानुसार, करदात्यांनी त्यांच्या कर दायित्वांचे निर्धारण करण्यासाठी; दरवर्षी आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक आहे. (Important Questions About Income Tax

इन्कम टॅक्स हा सरकारच्या कमाईचा स्रोत आहे; त्यांचा उपयोग सार्वजनिक सेवांना निधी देण्यासाठी; सरकारी जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी; आणि नागरिकांना वस्तू व सेवा पुरवण्यासाठी केला जातो. आयकराबाबत कर्मचा-यांच्या अनेक शंका व प्रश्न असतात; असे प्रश्न व शंका यांचे निरसन या लेखामध्ये केलेले आहे.

Table of Contents

1. पगाराचे उत्पन्न म्हणजे काय? (Important Questions About Income Tax)

Salary
Photo by Breakingpic on Pexels.com

आयकर कायद्याच्या कलम 17 मध्ये; ‘पगार’ या शब्दाची व्याख्या केली आहे. तथापि, तांत्रिक व्याख्येमध्ये न जाता; सामान्यत: कर्मचा-याला नियोक्त्याकडून रोख, प्रकार किंवा सुविधा म्हणून; जे काही प्राप्त होते ते पगार म्हणून मानले जाते. (Important Questions About Income Tax)

2. भत्ते म्हणजे काय? (Important Questions About Income Tax)

भत्ते हे पगाराव्यतिरिक्त ठराविक नियतकालिक रक्कम असते; जे कर्मचाऱ्याच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने; नियोक्त्याद्वारे दिले जातात. उदा., टिफिन भत्ता, वाहतूक भत्ता, गणवेश भत्ता इ.

प्राप्तिकर कायद्याच्या उद्देशाने सामान्यत: तीन प्रकारचे भत्ते आहेत – करपात्र भत्ते, पूर्णत: सूट मिळालेले भत्ते आणि अंशतः सूट दिलेले भत्ते.

Perquisites म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या/तिच्या अधिकृत पदामुळे; प्राप्त झालेले फायदे आणि ते पगार किंवा वेतनापेक्षा जास्त आहेत. या सुविधा त्यांच्या स्वरूपानुसार; करपात्र असू शकतात. 10(14) अन्वये अधिकृत कारणांसाठी केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेपर्यंत; गणवेश भत्ता करमुक्त आहे.

3. माझा नियोक्ता मला माझ्या किराणा आणि मुलांच्या शिक्षणावरील सर्व खर्चाची परतफेड करतो. हे माझे उत्पन्न मानले जाईल का?

होय, या अनुज्ञेयांच्या स्वरूपातील आहेत; आणि या संदर्भात विहित केलेल्या नियमांनुसार त्यांचे मूल्ये केले पाहिजे.

4. वेगवेगळ्या नियोक्त्यांबाबतचा प्रश्न (Important Questions About Income Tax)

वर्षभरात मी तीन वेगवेगळ्या नियोक्त्यांसोबत काम केले होते; आणि त्यापैकी कोणीही मला दिलेल्या पगारातून; कोणताही कर कापला नाही. या सर्व रकमा एकत्रित केल्या गेल्यास; माझे उत्पन्न मूळ सूट मर्यादेपेक्षा जास्त होईल. मला स्वतःहून कर भरावा लागेल का?

होय, तुम्हाला स्व-मूल्यांकन कर भरावा लागेल; आणि उत्पन्नाचे विवरणपत्र भरावे लागेल.

5. पगारातून कोणताही कर कापला गेला नसला तरीही; माझ्या नियोक्त्याने मला फॉर्म-16 जारी करण्याची काही गरज आहे का?

फॉर्म-16 हे टीडीएसचे प्रमाणपत्र आहे; तुमच्या बाबतीत ते लागू होणार नाही. तथापि, तुमचा नियोक्ता वेतन विवरण जारी करु शकतो.

6. पेन्शनच्या उत्पन्नावर पगाराच्या उत्पन्नाप्रमाणे कर लावला जातो का?

Important Questions About Income Tax
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

होय. तथापि, संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून मिळणारी पेन्शन सूट आहे.

7. कौटुंबिक निवृत्ती वेतन; वेतन उत्पन्न म्हणून कर आकारला जातो का?

नाही, इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न म्हणून ते करपात्र आहे.

8. जर मला माझे पेन्शन बँकेमार्फत मिळाले तर कोण मला फॉर्म-16 किंवा पेन्शन स्टेटमेंट जारी करेल- बँक किंवा माझे माजी नियोक्ता?

जर तुम्हाला तुमचे पेन्शन बँकेमार्फत मिळाले तर बँक फॉर्म-16 किंवा पेन्शन स्टेटमेंट जारी करेल.

9. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी सारखे सेवानिवृत्तीचे फायदे करपात्र आहेत का?

सरकारी कर्मचाऱ्याच्या हातात ग्रॅच्युइटी; आणि निवृत्तीनंतरच्या पीएफ पावत्या करमुक्त आहेत. अशासकीय कर्मचा-यांच्या हातात, ग्रॅच्युइटी या संदर्भात विहित मर्यादेच्या अधीन राहून सूट दिली जाते; आणि पीएफ पावत्या 5 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या; सतत सेवा प्रदान केल्यानंतर मान्यताप्राप्त पीएफकडून प्राप्त झाल्यास; करातून सूट दिली जाते.

टीप:

W.e.f. मूल्यांकन वर्ष 2022-23, मान्यताप्राप्त आणि वैधानिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये; मागील वर्षात जमा झालेल्या व्याज उत्पन्नासाठी; कर्मचा-यांनी मागील वर्षी रु. 2,50,000 पेक्षा जास्त केलेल्या योगदानाशी संबंधित मर्यादेपर्यंत कोणतीही सूट उपलब्ध होणार नाही.

तथापि, जर एखादा कर्मचारी निधीमध्ये योगदान देत असेल; परंतु नियोक्त्याने अशा निधीमध्ये कोणतेही योगदान दिले नसेल; तर मागील वर्षात जमा झालेले व्याज उत्पन्न; कर्मचा-याने त्या निधीमध्ये केलेल्या योगदानाशी संबंधित मर्यादेपर्यंत करपात्र असेल. एका आर्थिक वर्षात 5,00,000.

10. पगाराची थकबाकी करपात्र आहे का? (Important Questions About Income Tax)

होय. तथापि, ज्या वर्षांशी संबंधित आहे त्या वर्षांपर्यंत उत्पन्नाचा प्रसार करण्याचा लाभ; कराच्या कमी घटनांसाठी मिळू शकतो. याला आयकर कायद्याच्या 89 अन्वये सवलत असे म्हणतात.

11. माझा नियोक्ता पगारातून टीडीएस मोजण्याच्या उद्देशाने 89 अन्वये सवलतीचा विचार करु शकतो का?

होय, जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा PSU, कंपनी, सहकारी संस्था; स्थानिक प्राधिकरण, विद्यापीठ, संस्था किंवा संघटना, संस्थेचे कर्मचारी असाल. अशा परिस्थितीत तुम्हाला तुमच्या नियोक्त्याला फॉर्म क्रमांक 10E देणे आवश्यक आहे.

12. घर मालमत्तेतील ऋण उत्पन्ना बाबतचा प्रश्न

Important Questions About Income Tax
Photo by Max Vakhtbovych on Pexels.com

घर मालमत्तेतून माझे उत्पन्न ऋण आहे; माझ्या पगारावरील टीडीएसची गणना करताना मी माझ्या नियोक्त्याला; माझ्या पगाराच्या उत्पन्नाविरुद्ध हा तोटा विचारात घेण्यास सांगू शकतो का?

होय पण फक्त रु. 2 लाख, तथापि, पगारातून टीडीएस निर्धारित करताना; ‘घराच्या मालमत्तेतून उत्पन्न’ या शीर्षकाखाली तोटा सोडून इतर तोटा सेट ऑफ केला जाऊ शकत नाही.

13. रजा रोख रक्कम पगार म्हणून करपात्र आहे का?

सेवेत असताना प्राप्त झाल्यास करपात्र आहे; सरकारी कर्मचाऱ्याच्या हातात सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारी रजा रोख रक्कम मुक्त आहे. अशासकीय कर्मचा-यांच्या हातात आयकर कायद्यांतर्गत; या संदर्भात विहित केलेल्या मर्यादेच्या अधीन राहून रजा रोख रक्कम सूट दिली जाईल.

14. जीवन विमा पॉलिसींच्या मुदतपूर्तीवर बोनससह पावत्या करपात्र आहेत का?

कलम 10(10D) नुसार, जीवन विमा पॉलिसी अंतर्गत; प्राप्त झालेली कोणतीही रक्कम; बोनससह, करमुक्त आहे. तथापि, खालील पावत्या कराच्या अधीन असतील:

 1. कलम 80DD च्या उप-कलम (3) अंतर्गत प्राप्त झालेली कोणतीही रक्कम
 2. विमा पॉलिसी अंतर्गत प्राप्त झालेली कोणतीही रक्कम
 3. 1 एप्रिल 2003 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या पॉलिसींच्या संदर्भात; प्राप्त झालेली कोणतीही रक्कम, ज्याच्या संदर्भात कोणत्याही आर्थिक वर्षात अशा पॉलिसीवर भरलेल्या प्रीमियमची रक्कम 20% पेक्षा जास्त असेल; (1 एप्रिल किंवा त्यानंतर घेतलेल्या पॉलिसीच्या संदर्भात; 10% , 2012) वास्तविक भांडवली विमा रक्कम; किंवा
 4. निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तीच्या जीवनावरील विम्यासाठी प्राप्त झालेली कोणतीही रक्कम; (1 एप्रिल 2013 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेली) ज्याच्या संदर्भात प्रीमियमची रक्कम वास्तविक भांडवली विमा रकमेच्या 15% पेक्षा जास्त आहे.

कोणतीही व्यक्ती जी –

 1. कलम 80U अंतर्गत निर्दिष्ट अपंग किंवा गंभीर अपंगत्व असलेली व्यक्ती; किंवा
 2. कलम 80DDB अंतर्गत केलेल्या नियमात निर्दिष्ट केल्यानुसार रोग किंवा आजाराने ग्रस्त.

या संदर्भात खालील मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत.

 1. जीवन विमा पॉलिसीमधून मिळालेल्या रकमेच्या बाबतीतच सूट उपलब्ध आहे.
 2. कलम 10(10D) अंतर्गत 31 मार्च 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी केलेल्या पॉलिसीसाठी प्राप्त रकमेच्या संदर्भात सवलत बिनशर्त उपलब्ध आहे.
 3. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मिळालेली रक्कम कोणत्याही अटीशिवाय कायम राहील.

15. नियोक्त्याकडून प्राप्त झालेल्या अनुग्रहाची करपात्रता काय आहे?

एखाद्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या वारसाला; केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक क्षेत्राच्या उपक्रमाकडून इजा झाल्यामुळे; किंवा ड्युटीवर असताना मृत्यू झाल्यामुळे; असे एक्स-ग्रेशिया पेमेंट करपात्र नसेल.

16. आयकर रिटर्न (ITR) भरताना घरभाडे भत्ता (HRA) कुठे दिसून येतो?

कलम 10 अंतर्गत सूट दिलेल्या मर्यादेपर्यंत; भत्त्यांमध्ये HRA ची रक्कम; ITR मध्ये उघड करणे आवश्यक आहे. कलम 10(3A) हा संबंधित विभाग आहे; ज्या अंतर्गत सूट HRA ची रक्कम दर्शविली जाईल.

17. घरभाडे भत्ता (HRA) ची करपात्रता काय आहे?

खालीलपैकी किमान सूट आहे (मिळलेल्या एकूण एचआरएमधून करपात्र/वजावट नाही)

 1. HRA ची वास्तविक रक्कम प्राप्त झाली
 2. पगाराच्या 10% कमी भाडे दिले जाते
 3. कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आणि दिल्ली येथे भाड्याने घेतलेले घर असल्यास; पगाराच्या 50% किंवा घर भाड्याने घेतल्यास 40% पगार कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आणि दिल्ली येथे नसतो.

18. निश्चित वैद्यकीय भत्त्याची करपात्रता काय आहे?

Important Questions About Income Tax
Photo by cottonbro on Pexels.com

वैद्यकीय भत्ता हा कंपनीच्या कर्मचा-यांना मासिक आधारावर दिला जाणारा एक निश्चित भत्ता आहे; त्यांनी खर्चाची पुष्टी करण्यासाठी बिले सादर केली की नाही याची पर्वा न करता. तो कर्मचा-यांच्या हातात पूर्णपणे करपात्र आहे.

19. वाहतूक भत्ता (Important Questions About Income Tax)

कलम 10(14) नुसार नियम 2BB सह वाचलेल्या कन्व्हेयन्स भत्त्याला मिळालेल्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंत; किंवा खर्च केलेल्या रकमेपैकी जे कमी असेल; त्या प्रमाणात सूट आहे. उदा, प्राप्त झालेली रक्कम रु. 100 आणि खर्च केलेली रक्कम रु. 80, तर फक्त रु. 20 करपात्र आहे. तथापि, प्रत्यक्षात खर्च केलेली रक्कम रु. 100; मग काहीही करपात्र नाही..

20. मानक वजावट सर्व पगारदार व्यक्तींना लागू आहे मग तो केंद्र किंवा राज्य सरकारचा कर्मचारी असो?

मूल्यांकन वर्ष 2019-20, हेड पगारांतर्गत आकारणीय उत्पन्नाची गणना करताना; मानक वजावटीला अनुमती आहे. नियोक्त्याच्या स्वरुपाची पर्वा न करता; ते सर्व वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मानक वजावट देखील उपलब्ध आहे; मानक वजावटीची रक्कम रु. 40,000 किंवा पगार/पेन्शनची रक्कम, यापैकी जे कमी असेल.

तथापि, वित्त कायदा, 2019 ने प्रमाणित वजावटीची कमाल रक्कम रु. 40,000 वरुन रु. 50ए000 वाढवली आहे.

टीप: कलम 16(ia) अंतर्गत मानक वजावट केवळ “हेड अंतर्गत उत्पन्न” अंतर्गत आकारण्यायोग्य पेन्शनसाठी उपलब्ध आहे; आणि “इतर स्त्रोतांकडून उत्पन्न” अंतर्गत आकारण्यायोग्य पेन्शनसाठी नाही.

21. A.Y 2020-21 पासून कर्मचाऱ्याकडून वाहतूक भत्त्यावर सूट म्हणून दावा केला जाऊ शकतो का?

A.Y 2019-20 पासून; वाहतूक भत्त्याची सूट बंद केली आहे. मात्र, रु.3200 च्या वाहतूक भत्त्यात सूट देण्यात आली आहे; जर एखादा कर्मचारी आंधळा, बहिरा, मुका किंवा अस्थिव्यंगाने अपंग असेल तर अजूनही त्यांना ही सवलत उपलब्ध आहे.  वाचा: How to plan IT for the FY 2022-23 | आयकर नियोजन

22. कौटुंबिक पेन्शनधारकांना मानक वजावट लागू आहे का?

वित्त अधिनियम, 2018 द्वारे कलम 16(ia) लागू केले आहे; ज्यांचे उत्पन्न हेड पगारांतर्गत कर आकारणीयोग्य आहे. कौटुंबिक निवृत्तीवेतन; इतर स्त्रोतांच्या मुख्य उत्पन्नाच्या अंतर्गत करपात्र आहे. त्यामुळे फॅमिली पेन्शनच्या बाबतीत स्टँडर्ड डिडक्शन; लागू होत नाही. वाचा: How to choose the right ITR form? | योग्य ITR फॉर्म असा निवडा

23. फॉर्म 12BB म्हणजे काय? (Important Questions About Income Tax)

आयकर नियम 26C नुसार – फॉर्म क्रमांक 12BB एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या उत्पन्नाचा अंदाज घेण्यासाठी; किंवा स्त्रोतावर कर कपातीची गणना करण्यासाठी; त्याच्या नियोक्त्याला सादर करणे आवश्यक आहे.

दाव्यांचे पुरावे किंवा तपशील, जसे की घरभाडे भत्ता, रजा प्रवास सवलत; “घराच्या मालमत्तेतून उत्पन्न” या शीर्षकाखाली व्याजाची वजावट आणि फॉर्म क्रमांक 12BB मधील प्रकरण-VIA अंतर्गत त्याच्या उत्पन्नाचा किंवा संगणनाचा अंदाज घेण्यासाठी; करनिर्धारणाने पुरावे किंवा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. स्रोतावरील कर कपात.

24. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 89 अंतर्गत सवलत केव्हा मिळते?

 • थकबाकी किंवा आगाऊ पगार किंवा कौटुंबिक निवृत्ती वेतन [नियम 21A (2)]
 • कलम 10(10)(ii)/(iii) [नियम 21A(3)] अंतर्गत सूटपेक्षा जास्त ग्रॅच्युइटी
 • नोकरी संपुष्टात आल्यावर भरपाई [नियम 21A(4)]
 • कलम 10(10A)(i) [नियम 21A(5)] अंतर्गत सवलतीपेक्षा जास्त कम्युटेड पेन्शन
 • वरील व्यतिरिक्त इतर पेमेंट प्राप्त झाल्यास CBDT प्रत्येक वैयक्तिक प्रकरणाची तपासणी केल्यानंतर कलम 89 अंतर्गत सवलत देऊ शकते. [नियम 21A (6)] वाचा: Avoid these mistakes while filing ITR | ITR भरताना या चुका टाळा

25. कलम 10(10)(ii) अंतर्गत कर सवलतीच्या गणनेच्या उद्देशाने ग्रॅच्युइटीची मर्यादा 10 लाखांवरुन 20 लाखांपर्यंत वाढवण्याची प्रभावी तारीख कोणती आहे?

पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 अंतर्गत; समाविष्ट असलेल्या कर्मचा-यांसाठी कलम 10(10)(ii) अंतर्गत सूट मर्यादा रु. 10,00,000  वरून रु. 20,00,000 वाढवण्यात आली आहे. अधिसूचना S.O.1420 (E) दिनांक 29 मार्च 2018 रोजी; श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने अधिसूचित केली आहे. पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या; कर्मचाऱ्यांसाठी कलम 10(10)(iii) अंतर्गत सूट मर्यादा रु. 20,00,000 अधिसूचना क्रमांक S.O. 1213(E); दिनांक 08-03-2019 द्वारे वर्धित केले आहे. वाचा:Taxable and Non-Taxable Allowances | करपात्र व अकरपात्र भत्ते

26. फॉर्म क्रमांक 16 म्हणजे काय? (Important Questions About Income Tax)

Important Questions About Income Tax
Photo by Nataliya Vaitkevich on Pexels.com

तुम्हाला पगार देताना, नियोक्ता पगारातून काही रक्कम आयकर; (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स किंवा टीडीएस) म्हणून कापतो; आणि ही रक्कम तुमच्या वतीने सरकारकडे जमा करतो. वर्ष संपल्यानंतर, तुमचा नियोक्ता तुमचा पगार; इतर कोणतेही उत्पन्न आणि कर बचत यांचे स्टेटमेंट तुम्हाला प्रमाणित स्वरूपात देतो; हा फॉर्म, फॉर्म क्रमांक 16 म्हणून ओळखला जातो.

27. फॉर्म क्रमांक 16 आणि आय-टी रिटर्नमध्ये काय फरक आहे?

इन्कम टॅक्स रिटर्न किंवा आय-टी रिटर्न किंवा आयटीआर हा करदात्याने त्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत; कमावलेल्या उत्पन्नाची रक्कम आणि विशिष्ट आर्थिक वर्षात; भरलेला कर याविषयी माहिती देऊन भरला जाणारा फॉर्म आहे. फॉर्म क्रमांक 16 हा तुम्ही आणि तुमचा नियोक्ता यांच्यात आहे; तर आयटी रिटर्न तुम्ही सरकारला सादर करता.

28. फॉर्म क्रमांक 16 चा भाग A आणि भाग B म्हणजे काय?

फॉर्म 16 हा आयकर नियमांद्वारे विहित केलेल्या; मानक स्वरूपानुसार आहे. त्या स्वरूपानुसार, त्याचे दोन भाग आहेत; भाग A आणि भाग B. भाग A मध्ये नियोक्ता, कर्मचार्‍यांचा पत्ता, TAN, PAN; आणि कर्मचार्‍याला दिलेल्या एकूण उत्पन्नाची मूलभूत माहिती असते. भाग ब मध्‍ये, विविध उत्‍पन्‍न स्‍त्रोत, उत्‍पन्‍नाच्‍या रक्‍कम; क्लेम केलेली वजावट आणि त्‍यावर कर कपात करण्‍याचा संपूर्ण तपशील; नमूद केला आहे. आयटी रिटर्न भरण्यासाठी भाग बी सर्वात महत्वाचा आहे.

29. फॉर्म क्रमांक 16 मध्ये कलम 17(1), 17(2) आणि 17(3) यांचा उल्लेख आहे, त्यांचा अर्थ काय?

तुम्हाला मिळणाऱ्या पगाराच्या पॅकेजमध्ये; वेगवेगळे घटक असू शकतात जसे की भत्ते. वेगवेगळ्या फंडांमध्ये योगदान, वैद्यकीय लाभ; नफ्यावरील कमिशन इ. पगाराच्या उत्पन्नाचे वेगवेगळे घटक; आयकर कायद्याच्या कलम 17 च्या तीन उपविभागांनुसार वेगळे केले आहेत. हे 3 उपविभाग 17(1), 17(2) आणि 17(3) आहेत. 17(1) मध्ये मूळ पगार, DA, HRA, TA, LTA इत्यादींचा समावेश आहे. 17(2) मध्ये भाडेमुक्त निवास, ESOPs, मोटार कार इ. सारख्या परवानग्यांचे मूल्यांकन रक्कम समाविष्ट आहे. 17(3) मध्ये कमिशन सारख्या पगाराच्या नफ्यांचा समावेश आहे , फी किंवा बोनस.

30. पगाराच्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त, नियोक्त्याला इतर उत्पन्नाची माहिती देण्याची आवश्यकता आहे का?

तुम्ही तुमच्या नियोक्त्याला कळवू शकता; जेणेकरुन ते तुमच्या उत्पन्नातून योग्य कर-वजावट ठरवू शकतील. तुम्ही तुमच्या नियोक्त्याला हे तपशील प्रदान न केल्यास; तुम्हाला अशा उत्पन्नावर आगाऊ कर किंवा स्व-मूल्यांकन कर भरावा लागेल. वाचा: Tax-saving rules and ways to save tax |करबचत नियम आणि मार्ग

31. ‘परक्विझिट्स’ म्हणजे काय? (Important Questions About Income Tax)

सोप्या भाषेत याचा अर्थ रोजगाराचे ‘भत्ते’ असा होतो; हे साधारणपणे तुमच्या पगाराच्या पॅकेजचे आर्थिक नसलेले घटक असतात. भाड्याने मोफत राहण्याची सोय, मोटार कारचा वापर; क्लब सदस्यत्व इत्यादी विविध सुविधा आहेत. करपात्र पगारात समावेश करण्यासाठी; याला पैशाच्या दृष्टीने महत्त्व दिले जाते. असे मूल्यांकन आयकर नियमांनुसार केले जाते. वाचा: How to Calculate Income Tax 2022-23 | आयकर गणना 2022-23

32. ‘पगाराच्या बदल्यात नफा’ म्हणजे काय? (Important Questions About Income Tax)

एखाद्या कर्मचाऱ्याला काही वेळा बोनस, कमिशन किंवा मोबदला मिळतो; जे त्याने नोकरी दरम्यान केले आहे. याला पगाराच्या बदल्यात नफा म्हणून ओळखले जाते. हे पूर्णपणे करपात्र आहेत. वाचा:Complete these tasks before 31 March | ITR बद्दलची कार्ये

33. मानक वजावट म्हणजे काय? (Important Questions About Income Tax)

कायदा आणि नियमांनुसार प्रत्येक पगारदार करदात्याला; ₹40,000/- पगाराच्या उत्पन्नावर कर लाभ मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून, जर तुमचे पगाराचे उत्पन्न ₹ 540,000/- वर येत असेल; तर, तुम्हाला फक्त ₹ 500,000/- वर कर भरावा लागेल. ₹ 40,000/- ची रक्कम वगळण्यात आली आहे. याला मानक वजावट म्हणतात. वाचा: How to e-Verify Income Tax Return? | ITR पडताळणी कशी करावी?

Related Posts

Post Categories

आमच्या Etopcollection वेबसाईटला जरुर भेट द्या, तसेच शैक्षणिक माहितीसाठी “ज्ञानज्योत” शैक्षणिक मराठी संकेत स्थळाला भेट द्या.

टीप: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने दिलेला आहे.

gold hindu deity figurine on gold frame

What is the Significance of Navratri? | नवरात्रीचे महत्व

What is the Significance of Navratri? | नवरात्रीचे प्रकार व नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवसाचे महत्व जाणून घ्या. शाक्त आणि वैष्णव पुराणांसारख्या ...
Read More
a durga devi temple in mumbai india during the festival of navratri

How to Celebrate Navratri in India | प्रादेशिक पद्धती  

How to Celebrate Navratri in India | नवरात्री हा दुर्गा मातेच्या सन्मानार्थ साजरा केला जाणारा सर्वात महत्वाच्या हिंदू सणांपैकी एक ...
Read More
Know the various names of Durga

Know the various names of Durga | दुर्गा मातेची नावे

Know the various names of Durga | दुर्गा देवीची विविध नावे, त्या नांवांचा अर्थ व दुर्गा मातेला महिषासुरमर्दिनी का म्हणतात? ...
Read More
What is the Importance of Ghatasthapana?

What is the Importance of Ghatasthapana? | घटस्थापना

What is the Importance of Ghatasthapana? | नवरात्री उत्सवातील घटस्थापनेचे महत्व, तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजेसाठी आवश्यक वस्तू व पूजा विधी ...
Read More
Know about Sarva Pitru Amavasya

Know about Sarva Pitru Amavasya | सर्व पितृ अमावस्या

Know about Sarva Pitru Amavasya | सर्व पितृ अमावस्येचे संस्कार, विधी, महत्व, विधिचे फायदे, महालयाची आख्यायिका आणि इतिहास घ्या जाणून ...
Read More
woman in blue and green sari dress

Know the Importance of Navratri 2022 | नवरात्री उत्सव

Know the Importance of Navratri 2022 | नवरात्री उत्सव का व कसा साजरा केला जातो? माँ दुर्गेची वेगवेगळी वाहने, दिवसांनुसार ...
Read More
Nursing is the best career option after 10th/12th

Nursing is the best career option after 10th/12th | नर्सिंग

Nursing is the best career option after 10th/12th | 10वी / 12वी नंतर नर्सिंग हा सर्वोत्तम करिअर पर्याय आहे. नर्सिंग ...
Read More
How to build communication skills?

How to build communication skills? | संवाद कौशल्ये

How to build communication skills? | मुलांमध्ये संवाद कौशल्ये कसे विकसित करावे? बालसंवाद कौशल्ये, मुलाकडे मूलभूत संवाद कौशल्ये कोणती असावीत? ...
Read More
selective focus photography of lighted tealights

Know All About Pitru Paksha 2022 | पितृ पक्ष

Know All About Pitru Paksha 2022 | पितृ पक्ष, खगोलशास्त्रीय आधार, दंतकथा, महत्व, श्राद्धाचे नियम व श्राद्धाचे संस्कार घ्या जाणून ...
Read More
BA Geography is the best career option

BA Geography is the best career option | बीए भूगोल

BA Geography is the best career option | बीए भूगोल; पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, महाविदयालये, नोकरीच्या संधी व सरासरी वेतन ...
Read More
Spread the love